Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lamellsnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Spermodea lamellata
Lamellsnäcka Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för lamellsnäcka Observationer i Sverige för lamellsnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc; B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i fuktiga relativt basrika lövskogar, främst V Götaland, samt enstaka lokaler på Öland och Gotland. Sentida inventeringar i Halland tyder på en 40% reduktion över ca 50 år, vilket motsvarar knappt 10% över 10 år. Många loklaer som återbesökts under 2000-talet har varit förstörda av skogsbruk. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Arten minskar kontinuerligt p.g.a. habitatförsämring till följd av skogliga ingrepp såsom avverkning och skogsbete. Den är beroende av kontinuitet i hydrologi, skugga och förnabildning. Klarar inte mekanisk påverkan. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-30) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2bc; B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Stylommatophora (landlungsnäckor), Familj Valloniidae (grässnäckor), Släkte Spermodea, Art Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830) - lamellsnäcka Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc; B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i fuktiga relativt basrika lövskogar, främst V Götaland, samt enstaka lokaler på Öland och Gotland. Sentida inventeringar i Halland tyder på en 40% reduktion över ca 50 år, vilket motsvarar knappt 10% över 10 år. Många loklaer som återbesökts under 2000-talet har varit förstörda av skogsbruk. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (600-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Arten minskar kontinuerligt p.g.a. habitatförsämring till följd av skogliga ingrepp såsom avverkning och skogsbete. Den är beroende av kontinuitet i hydrologi, skugga och förnabildning. Klarar inte mekanisk påverkan. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-30) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2bc; B2ab(ii,iii,iv,v)).
Global rödlistning NT (2013)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lamellsnäcka

Länsvis förekomst och status för lamellsnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lamellsnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Pulmonata - lungsnäckor 
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Orthurethra  
 • Överfamilj
  Pupilloidea  
 • Familj
  Valloniidae - grässnäckor 
 • Släkte
  Spermodea  
 • Art
  Spermodea lamellata(Jeffreys, 1830) - lamellsnäcka

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)


Påverkan
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Pulmonata - lungsnäckor 
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Orthurethra  
 • Överfamilj
  Pupilloidea  
 • Familj
  Valloniidae - grässnäckor 
 • Släkte
  Spermodea  
 • Art
  Spermodea lamellata, (Jeffreys, 1830) - lamellsnäcka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.