Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smal dammsnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Limniska snäckor Omphiscola glabra
Smal dammsnäcka Blötdjur, Limniska snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet blir 9–20 mm högt, cirka 3–4,5 mm brett och har 7–8 vindlingar. Det är smalt och utdraget cylindriskt med svagt konvexa vindlingar, vilka skiljs av en grund sutur. Navel saknas, ibland kan en smal navelspringa finnas. Mynningen utgör ca 1/3 av skalets totala höjd. Hos de snarlika sumpdammsnäckorna Stagnicola är denna proportion större, från över en tredjedel till hälften av skalets höjd. Skalfärgen är oftast ljust brun-gråbrun, sällan mera mörkare brun.
Utbredning
Länsvis förekomst för smal dammsnäcka Observationer i Sverige för smal dammsnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens totalutbredning omfattar ett tämligen begränsat område i västra Europa från norra Spanien till södra Norge. I väster når den södra Irland och i öster Rhône- och Rhendalarna med en förlängning österut i norra Tyskland till Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg. Isolerade förekomster finns i Marocko samt i NO Polen. I Norden förekommer den upp till Trøndelag i mellersta Norge (artens nordligaste förekomster) medan den saknas i Finland. I Danmark är den känd från Sjælland, Fyn och Jylland. Den svenska utbredningen är utpräglat västlig med spridda förekomster från Skåne-Blekinge till Dalsland och Närke. Det stora flertalet förekomster ligger i området södra Bohuslän till västra Västergötland-Dalsland. Östliga utposter är Kalmar och Örebro. Arten är i hela sitt utbredningsområdet generellt sällsynt och sporadisk. Den typ av småvatten som arten förekommer i är dock generellt ganska dåligt undersökt, varför den delvis kan vara förbisedd. I Sverige har arten uppenbart försvunnit från en rad tidigare lokaler och av de totalt kända 102 fyndangivelserna har endast 40 gjorts efter 1949. Majoriteten av de nyare fynden (29) har gjorts inom artens huvudareal i Västsverige. I Norge är arten inte ovanlig kring Oslofjorden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i västra Sverige. Lever i smärre vattendrag och vattensamlingar. Flertalet populationer är små och många ligger i tättbebyggt område (Göteborgs kommun) vilket betyder att de hotas av exploatering. Ej återfunnen på flera av sina äldre lokaler, dock har en del nya upptäckts under senare tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (30-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (120-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Smal dammsnäcka lever framförallt i mindre vegetationsrika vattensamlingar som dammar och gölar i låglandet, speciellt i sådana med ler- eller dy-gjyttjebotten eller med botten täckt av löv. Den förekommer ganska ofta i efemära vatten som torkar ut på sommaren. Arten kan även påträffas i vegetationsrika diken och långsamt flytande bäckar samt i avsnörda, lugnare partier av sjöar. Den tål ej vågexponering. Arten saknas i sura och i starkt eutrofa vatten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Vattenmassa
Vattenmassa
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Familj Lymnaeidae (dammsnäckor), Släkte Omphiscola, Art Omphiscola glabra (O. F. Müller, 1774) - smal dammsnäcka Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i västra Sverige. Lever i smärre vattendrag och vattensamlingar. Flertalet populationer är små och många ligger i tättbebyggt område (Göteborgs kommun) vilket betyder att de hotas av exploatering. Ej återfunnen på flera av sina äldre lokaler, dock har en del nya upptäckts under senare tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (30-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (120-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Avslutat
Global rödlistning NT (2011)
Skalet blir 9–20 mm högt, cirka 3–4,5 mm brett och har 7–8 vindlingar. Det är smalt och utdraget cylindriskt med svagt konvexa vindlingar, vilka skiljs av en grund sutur. Navel saknas, ibland kan en smal navelspringa finnas. Mynningen utgör ca 1/3 av skalets totala höjd. Hos de snarlika sumpdammsnäckorna Stagnicola är denna proportion större, från över en tredjedel till hälften av skalets höjd. Skalfärgen är oftast ljust brun-gråbrun, sällan mera mörkare brun.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smal dammsnäcka

Länsvis förekomst och status för smal dammsnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smal dammsnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens totalutbredning omfattar ett tämligen begränsat område i västra Europa från norra Spanien till södra Norge. I väster når den södra Irland och i öster Rhône- och Rhendalarna med en förlängning österut i norra Tyskland till Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg. Isolerade förekomster finns i Marocko samt i NO Polen. I Norden förekommer den upp till Trøndelag i mellersta Norge (artens nordligaste förekomster) medan den saknas i Finland. I Danmark är den känd från Sjælland, Fyn och Jylland. Den svenska utbredningen är utpräglat västlig med spridda förekomster från Skåne-Blekinge till Dalsland och Närke. Det stora flertalet förekomster ligger i området södra Bohuslän till västra Västergötland-Dalsland. Östliga utposter är Kalmar och Örebro. Arten är i hela sitt utbredningsområdet generellt sällsynt och sporadisk. Den typ av småvatten som arten förekommer i är dock generellt ganska dåligt undersökt, varför den delvis kan vara förbisedd. I Sverige har arten uppenbart försvunnit från en rad tidigare lokaler och av de totalt kända 102 fyndangivelserna har endast 40 gjorts efter 1949. Majoriteten av de nyare fynden (29) har gjorts inom artens huvudareal i Västsverige. I Norge är arten inte ovanlig kring Oslofjorden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Hygrophila - sötvattenslungsnäckor 
 • Överfamilj
  Lymnaeoidea  
 • Familj
  Lymnaeidae - dammsnäckor 
 • Släkte
  Omphiscola  
 • Art
  Omphiscola glabra(O. F. Müller, 1774) - smal dammsnäcka

Smal dammsnäcka lever framförallt i mindre vegetationsrika vattensamlingar som dammar och gölar i låglandet, speciellt i sådana med ler- eller dy-gjyttjebotten eller med botten täckt av löv. Den förekommer ganska ofta i efemära vatten som torkar ut på sommaren. Arten kan även påträffas i vegetationsrika diken och långsamt flytande bäckar samt i avsnörda, lugnare partier av sjöar. Den tål ej vågexponering. Arten saknas i sura och i starkt eutrofa vatten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten, Vattenmassa, Vattendrag

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
De direkta hoten mot arten består främst i biotopförstörning, t.ex. genom att små dammar och vattensamlingar fylls igen eller dikas ut. Även kulvertering och igenläggning av bäckar och diken är ett hot. Ytterligare hot utgörs av försämring av vattenkvalitén (förorening, eutrofiering) genom avrinning från omgivande jordbruksmark. Genom att utbredningsområdet är fragmenterat och lokalerna spridda blir arten speciellt sårbar.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Utdikning och igenfyllning av mindre vattensamlingar, bäckar och diken i det öppna landskapet bör förhindras. Förorening och eutrofiering från jordbruket av dessa biotoptyper måste begränsas. Eventuellt kan återinplantering av arten i restaurerade dammar prövas. En nyundersökning av äldre lokaler för arten bör initieras för att skaffa bättre kunskap om dess nutida status. Nordeuropa har ett speciellt ansvar eftersom större delen av de kvarvarande förekomstlokalerna ligger här.

Åtgärdsprogram Avslutat
Utländska namn – NO: Tårnformet damsnegl.

Hubendick, B. 1947. Die Verbreitungsverhältnisse der limnischen Gastropoden i Südschweden. Zoologiska Bidrag från Uppsala 24: 419–559.

von Proschwitz, T. 1997. Rödlistade sötvattensmollusker i Sverige. Utbredning, levnadssätt och status: I. Smal dammsnäcka [Omphiscola glabra (O. F. Müller)]. Göteborgs Naturhistoriska Museum, Årstryck 1997: 37–47.

von Proschwitz, T. 1999. Faunistiskt nytt 1998 – Snäckor, sniglar och musslor. Göteborgs Naturhistoriska Museum, Årstryck 1999: 27–44.

von Proschwitz, T. 2001. Faunistiskt nytt 2000 – Snäckor, sniglar och musslor. Göteborgs Naturhistoriska Museum, Årstryck 2001: 19–36.

Økland, J. 1990. Lakes and snails: Environment and Gastropoda in 1500 Norwegian lakes, ponds and rivers.

Universal Book Services/Dr. W. Backhuys. Oegstgeest, 516 sid.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Euthyneura  
 • Ranglös
  Tectipleura  
 • Överordning
  Hygrophila - sötvattenslungsnäckor 
 • Överfamilj
  Lymnaeoidea  
 • Familj
  Lymnaeidae - dammsnäckor 
 • Släkte
  Omphiscola  
 • Art
  Omphiscola glabra, (O. F. Müller, 1774) - smal dammsnäcka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2001.