Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Falagrioma thoracica

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Falagrioma thoracica
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–2,9 mm lång kortvinge med smal framkropp och långa ben. Brun med rödbruna täckvingar, halssköld, ben och antennbas gulröda.
Utbredning
Länsvis förekomst för Falagrioma thoracica Observationer i Sverige för Falagrioma thoracica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne (Glumslöv vid Öresund) och norra Gotland. Närmast känd från Danmark, Norge och Finland, ej i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika, och arten är dessutom uppgiven från Uzbekistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna marker. I Sverige främst i solexponerade mjälsandiga kustklintar (backafall) med torrmarksvegetation, men även på liknande mark i täkter. Känd från Skåne och norra Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 13000 (11000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna sandmarker. I kustklintar (backafall) med torrmarksvegetation, på sandiga havsstränder och i betesmarker. Även på likartad mark i täkter. Fullbildade skalbaggar påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Falagrioma, Art Falagrioma thoracica (Stephens, 1832) Synonymer Falagria thoracica (Stephens, 1832), Stenagria thoracica (Stephens, 1832)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna marker. I Sverige främst i solexponerade mjälsandiga kustklintar (backafall) med torrmarksvegetation, men även på liknande mark i täkter. Känd från Skåne och norra Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 13000 (11000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,5–2,9 mm lång kortvinge med smal framkropp och långa ben. Brun med rödbruna täckvingar, halssköld, ben och antennbas gulröda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Falagrioma thoracica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Falagrioma thoracica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne (Glumslöv vid Öresund) och norra Gotland. Närmast känd från Danmark, Norge och Finland, ej i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika, och arten är dessutom uppgiven från Uzbekistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Falagriini  
 • Släkte
  Falagrioma  
 • Art
  Falagrioma thoracica(Stephens, 1832)
  Synonymer
  Falagria thoracica (Stephens, 1832)
  Stenagria thoracica (Stephens, 1832)

Ett marklevande rovdjur, som påträffas under stenar och vid växtrötter på torra, öppna sandmarker. I kustklintar (backafall) med torrmarksvegetation, på sandiga havsstränder och i betesmarker. Även på likartad mark i täkter. Fullbildade skalbaggar påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Havsstrand, Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
De särpräglade branterna (backafallen) vid Öresund hotas av igenväxning och uttorkning som en följd av upphörd beteshävd och sänkt grundvattennivå orsakad av ett intensivt utnyttjande av angränsande jordbruksmark. Även täktrestaurering kan utgöra ett hot mot populationer av arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Backafallen på Ven och vid Ålabodarna måste hävdas så att igenväxning förhindras. Skyddszonen mot angränsande jordbruksmark bör breddas. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Palmqvist, S. 1953. Skånska skalbaggsfynd II. Opusc. Ent. XVIII: 37-47.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Falagriini  
 • Släkte
  Falagrioma  
 • Art
  Falagrioma thoracica, (Stephens, 1832)
  Synonymer
  Falagria thoracica (Stephens, 1832)
  Stenagria thoracica (Stephens, 1832)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.