Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenus audax

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenus audax
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, svart kortvinge som blir 4 mm lång. Kroppen är grovt punkterad och täckt av gles, väl synlig, ljus behåring. Huvudet är mycket stort med utstående ögon. Antennerna är gulbruna med mörkare klubba och benen är mörkbruna med mörka knän.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenus audax Observationer i Sverige för Stenus audax
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från en lokal, vid Vietas nära Stora Sjöfallet i Lule lappmark. Arten påträffades där under några år i rad i slutet av 1960-talet, innan lokalen fylldes med sprängsten från ett kraftverksbygge. Arten kan dock misstänkas vara starkt förbisedd p.g.a. sin litenhet, det undanskymda levnadssättet och förekomstområdenas otillgänglighet. Världsutbredningen är begränsad till nordostligaste Norge, Sverige, norra Finland och ryska Karelen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
I Sverige funnen i vitmossa vid ett källflöde på en myr. Endast känd genom några fynd på 1960-talet vid Vietas i Lule lappmark. Inga sentida fynd, men kan misstänkas vara starkt förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Ett rovdjur som lever på blöt mark i myrar. I Sverige funnen i luckra Sphagnum-tuvor vid ett källdråg över en myr, med inslag av Salix lapponum samt Carex-arter. Tillsammans med arten påträffades bl.a. Diachelia arctica, Elaphrus lapponicus, Quedius subunicolor, Philonthus scoticus, Atheta hyperborea, Atheta amblystegii och Mniusa grandiceps.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenus, Art Stenus audax J. Sahlberg, 1900 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation I Sverige funnen i vitmossa vid ett källflöde på en myr. Endast känd genom några fynd på 1960-talet vid Vietas i Lule lappmark. Inga sentida fynd, men kan misstänkas vara starkt förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En långsmal, svart kortvinge som blir 4 mm lång. Kroppen är grovt punkterad och täckt av gles, väl synlig, ljus behåring. Huvudet är mycket stort med utstående ögon. Antennerna är gulbruna med mörkare klubba och benen är mörkbruna med mörka knän.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenus audax

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenus audax

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från en lokal, vid Vietas nära Stora Sjöfallet i Lule lappmark. Arten påträffades där under några år i rad i slutet av 1960-talet, innan lokalen fylldes med sprängsten från ett kraftverksbygge. Arten kan dock misstänkas vara starkt förbisedd p.g.a. sin litenhet, det undanskymda levnadssättet och förekomstområdenas otillgänglighet. Världsutbredningen är begränsad till nordostligaste Norge, Sverige, norra Finland och ryska Karelen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Metatesnus)  
 • Art
  Stenus audaxJ. Sahlberg, 1900

Ett rovdjur som lever på blöt mark i myrar. I Sverige funnen i luckra Sphagnum-tuvor vid ett källdråg över en myr, med inslag av Salix lapponum samt Carex-arter. Tillsammans med arten påträffades bl.a. Diachelia arctica, Elaphrus lapponicus, Quedius subunicolor, Philonthus scoticus, Atheta hyperborea, Atheta amblystegii och Mniusa grandiceps.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Den enda kända lokalen för arten förstördes i samband med byggnationen av Vietas kraftstation. Nuvarande status för arten i landet är oklar.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Artens status och exakta krav bör klarläggas genom inventeringar.

Clayhills, T. 1991. The distribution and habitat of Stenus (Hemistenus) audax J. Sahlberg 1900 (Coleoptera, Staphylinidae) in Finland. Ann. Ent. Fenn. 2: 25–26.

Palm, T. 1961. Svensk Insektfauna. 9. Kortvingar H. 2: 113.

Strand, A. 1944. Nord-Norges Coleoptera. Tromsö Museum Årsheften, Naturhist. avd. Nr. 34, Vol. 67, Nr. 1: 255.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Metatesnus)  
 • Art
  Stenus audax, J. Sahlberg, 1900
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.