Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenus cautus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenus cautus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,6–3,0 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Halssköld och täckvingar glänsande, med rätt tät punktering. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenus cautus Observationer i Sverige för Stenus cautus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Öland och Östergötland. Huvuddelen av fynden är från västra Skåne i början av 1960-talet. Artens nuvarande förekomst är mycket osäker och inga fynd är kända efter 1974. Speciellt honor av arten är svårbestämda varför förväxling med en närstående art kan ha skett. Arten är närmast funnen i Danmark och Finland och är medtagen på båda ländernas rödlistor. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till de östra delarna av Ryssland. Arten är sällsynt i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett rovdjur som påträffas bland multnande växtdelar och under stenar på fuktig humushaltig finsand, bl.a på stränder. Även i komposthögar och drivbänksavfall på lätta sandiga jordar i parker, på åkrar och ängar. Känd från Skåne, Öland och Östergötland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Ett rovdjur som påträffas bland multnande växtdelar och under stenar på fuktig humushaltig finsand, bl.a på stränder. Även i komposthögar och drivbänksavfall på lätta sandiga jordar i parker, på åkrar och ängar. Troligen är kombinationen av lämpligt substrat och vilket underlag detta ligger på viktig. Arterna i släktet är rovdjur på mindre mjukhudade evertebrater, och har en lång underläpp som snabbt kan skjutas ut för att fånga bytet.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenus, Art Stenus cautus Erichson, 1839 Synonymer Stenus vafellus Erichson, 1839

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett rovdjur som påträffas bland multnande växtdelar och under stenar på fuktig humushaltig finsand, bl.a på stränder. Även i komposthögar och drivbänksavfall på lätta sandiga jordar i parker, på åkrar och ängar. Känd från Skåne, Öland och Östergötland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 2,6–3,0 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Halssköld och täckvingar glänsande, med rätt tät punktering. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenus cautus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenus cautus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Öland och Östergötland. Huvuddelen av fynden är från västra Skåne i början av 1960-talet. Artens nuvarande förekomst är mycket osäker och inga fynd är kända efter 1974. Speciellt honor av arten är svårbestämda varför förväxling med en närstående art kan ha skett. Arten är närmast funnen i Danmark och Finland och är medtagen på båda ländernas rödlistor. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till de östra delarna av Ryssland. Arten är sällsynt i Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus cautusErichson, 1839
  Synonymer
  Stenus vafellus Erichson, 1839

Ett rovdjur som påträffas bland multnande växtdelar och under stenar på fuktig humushaltig finsand, bl.a på stränder. Även i komposthögar och drivbänksavfall på lätta sandiga jordar i parker, på åkrar och ängar. Troligen är kombinationen av lämpligt substrat och vilket underlag detta ligger på viktig. Arterna i släktet är rovdjur på mindre mjukhudade evertebrater, och har en lång underläpp som snabbt kan skjutas ut för att fånga bytet.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituationen svårbedömd, framför allt eftersom artens nuvarande förekomst är okänd. Genom att arten lever i biotoper som ofta är av tillfällig natur behövs en kontinuerlig nybildning av sådana biotoper inom de områden där den förekommer. Arten hotas genom utdikning samt av ändrad hygien i trädgårdar och parker. Igenväxning av fuktiga sandmarker, t.ex. i gamla täkter, kan också vara ett hot.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas. Lokaler där arten förekommer behöver skyddas från exploatering eller igenväxning.

Horion, AD. 1963. Faunistik der mitteleuropäischen käfer. Band IX. Staphylinidae. 1 Teil.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna 9 Kortvingar. Häfte 2. Palm, T. 1963. Marskskalbaggar på en skånsk mjälalokal. En inventering med särskild hänsyn till arternas utvecklingsbiologi. Opusc. Ent. 28: 111–120.

Palm. T. 1963. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggars biologi och systematik 48-50. Ent. Tidskr. 84: 113–118.

Palm, T & Lundberg, S. 1993. Tillägg till Svensk Insektsfauna, kortvingar (Coleoptera, Staphylinidae) häfte 1 och 2. Ent Tidskr. 114: 161–172.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus cautus, Erichson, 1839
  Synonymer
  Stenus vafellus Erichson, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.