Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenus excubitor

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenus excubitor
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,0–3,6 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar och mer eller mindre mörkt rödbruna ben. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenus excubitor Observationer i Sverige för Stenus excubitor
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad på ett fåtal lokaler i Blekinge, Gotland och Uppland. Artens kända huvudförekomst i Sverige är i ett område mellan Stockholm och Uppsala i södra Uppland. Utbredningen är sannolikt ofullständigt känd. På lokaler där arten förekommer kan den vara talrik. Inget tyder på att arten har minskat i Sverige. Arten finns närmast i Danmark och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Kaukasus och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever främst i löv- och starrförna i alsumpskogar. Känd från Blekinge, Gotland och Uppland. På senare tid framför allt påträffad i alsumpskogar vid ett par sjöar i södra Uppland. Arten har förkortade flygvingar vilket bör begränsa spridningsförmågan. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (400-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Ett rovdjur som lever bland löv- och starrförna i blöta sumpskogar, främst i klibbalstrandskogar vid sjöar och åar och i klibbalkärr. Utomlands även i sumpskogar med bok. Den förekommer framför allt i fuktiga och våta partier nära vattenlinjen. En del individer kan även påträffas på starr i vattnet intill stranden. Även vid sjöar där den förekommer kan dess förekomst vara begränsad till vissa alstrandskogar trots att flera för arten till synes lämpliga lokaler finns. Arten har förkortade flygvingar och kan ha begränsad spridningsförmåga. Fullbildade individer påträffas framför allt under mars-juni men även under hösten. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenus, Art Stenus excubitor Erichson, 1839 Synonymer Stenus rossicus Bernhauer, 1903

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever främst i löv- och starrförna i alsumpskogar. Känd från Blekinge, Gotland och Uppland. På senare tid framför allt påträffad i alsumpskogar vid ett par sjöar i södra Uppland. Arten har förkortade flygvingar vilket bör begränsa spridningsförmågan. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (400-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
En 3,0–3,6 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar och mer eller mindre mörkt rödbruna ben. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenus excubitor

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenus excubitor

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad på ett fåtal lokaler i Blekinge, Gotland och Uppland. Artens kända huvudförekomst i Sverige är i ett område mellan Stockholm och Uppsala i södra Uppland. Utbredningen är sannolikt ofullständigt känd. På lokaler där arten förekommer kan den vara talrik. Inget tyder på att arten har minskat i Sverige. Arten finns närmast i Danmark och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Kaukasus och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus excubitorErichson, 1839
  Synonymer
  Stenus rossicus Bernhauer, 1903

Ett rovdjur som lever bland löv- och starrförna i blöta sumpskogar, främst i klibbalstrandskogar vid sjöar och åar och i klibbalkärr. Utomlands även i sumpskogar med bok. Den förekommer framför allt i fuktiga och våta partier nära vattenlinjen. En del individer kan även påträffas på starr i vattnet intill stranden. Även vid sjöar där den förekommer kan dess förekomst vara begränsad till vissa alstrandskogar trots att flera för arten till synes lämpliga lokaler finns. Arten har förkortade flygvingar och kan ha begränsad spridningsförmåga. Fullbildade individer påträffas framför allt under mars-juni men även under hösten. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
På grund av sin begränsade förekomst till framför allt ett fåtal alstrandskogar är arten beroende av att dessa bevaras. Hotet mot sådana lokaler utgörs framför allt av strandbebyggelse, bryggor, badplatser etc men även av större förändringar i vattenståndet. Samtliga lokaler där arten påträffats i södra Uppland saknar för närvarande skydd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Alstrandskogar där arten förekommer behöver bevaras. Artens utbredning behöver utredas närmare.

Horion, AD. 1963. Faunistik der mitteleuropäischen käfer. Band IX. Staphylinidae. 1 Teil.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna 9 Kortvingar. Häfte 2. Palm, T & Lundberg, S. 1993. Tillägg till Svensk Insektsfauna, kortvingar (Coleoptera, Staphylinidae) häfte 1 och 2. Ent Tidskr. 114: 161–172.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus excubitor, Erichson, 1839
  Synonymer
  Stenus rossicus Bernhauer, 1903
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.