Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenus gallicus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenus gallicus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 4 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenus gallicus Observationer i Sverige för Stenus gallicus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Halland, Småland, Västergötland och Bohuslän. De flesta fynd är från 1941-56, insamlade genom förnasållning i Göteborgs Naturhistoriska Museums markfauneinventering. Efter detta finns endast ett fåtal fynd från Skåne och Halland, men arten är svårbestämd och har inte eftersökts systematiskt, och kan vara förbisedd. Närmast funnen i Danmark där den är rödlistad. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Såväl i Danmark som i Halland är arten funnen under ljung på öppen sandmark. Arten är i Markfauneinventeringen framför allt påträffad i markförna i stenig, ofta blockrik terräng, i olika typer av blandskogar med framför allt ek och tall, men även med gran, hassel och lind, på både näringsrikare och magrare marker. Den är även funnen i vitmossekärr och i en driftrand vid en åstrand. Utomlands är arten framför allt funnen i mossa och lövförna i olika typer av våtmarker. Känd från Skåne, Halland, Småland, Västergötland och Bohuslän. Arten är mycket svårbestämd, och kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Såväl i Danmark som i Halland är arten funnen under ljung på öppen sandmark. Arten är i Markfauneinventeringen framför allt påträffad i markförna i stenig, ofta blockrik terräng, i olika typer av blandskogar med framför allt ek och tall, men även med gran, hassel och lind, på både näringsrikare och magrare marker. Den är även funnen i vitmossekärr och i en driftrand vid en åstrand. Utomlands är arten framför allt funnen i mossa och lövförna på olika typer av sumpmarker. Fullbildade individer påträffas framför allt under våren och hösten. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenus, Art Stenus gallicus Fauvel, 1873 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Såväl i Danmark som i Halland är arten funnen under ljung på öppen sandmark. Arten är i Markfauneinventeringen framför allt påträffad i markförna i stenig, ofta blockrik terräng, i olika typer av blandskogar med framför allt ek och tall, men även med gran, hassel och lind, på både näringsrikare och magrare marker. Den är även funnen i vitmossekärr och i en driftrand vid en åstrand. Utomlands är arten framför allt funnen i mossa och lövförna i olika typer av våtmarker. Känd från Skåne, Halland, Småland, Västergötland och Bohuslän. Arten är mycket svårbestämd, och kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ca 4 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenus gallicus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenus gallicus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Halland, Småland, Västergötland och Bohuslän. De flesta fynd är från 1941-56, insamlade genom förnasållning i Göteborgs Naturhistoriska Museums markfauneinventering. Efter detta finns endast ett fåtal fynd från Skåne och Halland, men arten är svårbestämd och har inte eftersökts systematiskt, och kan vara förbisedd. Närmast funnen i Danmark där den är rödlistad. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus gallicusFauvel, 1873

Biologin är dåligt känd. Såväl i Danmark som i Halland är arten funnen under ljung på öppen sandmark. Arten är i Markfauneinventeringen framför allt påträffad i markförna i stenig, ofta blockrik terräng, i olika typer av blandskogar med framför allt ek och tall, men även med gran, hassel och lind, på både näringsrikare och magrare marker. Den är även funnen i vitmossekärr och i en driftrand vid en åstrand. Utomlands är arten framför allt funnen i mossa och lövförna på olika typer av sumpmarker. Fullbildade individer påträffas framför allt under våren och hösten. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Myrbiotoper, Löv-/barrblandskog, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
På grund av den dåliga kännedomen om artens nuvarande förekomst är hotsituationen svårbedömd.
I första hand behövs ökad kännedom om artens förekomst och exakta krav. Lokaler där arten förekommer behöver bevaras.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna 9 Kortvingar. Häfte 2. Palm, T. 1966. Anteckningar om svenska skalbaggar. XVII. Ent. Tidskr.87: 43–46.

Palm, T. & Lundberg, S. 1993. Tillägg till Svensk Insektsfauna, kortvingar (Coleoptera, Staphylinidae) häfte 1 och 2. Ent. Tidskr. 114: 161–172.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus gallicus, Fauvel, 1873
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.