Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenus glabellus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenus glabellus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8–3,2 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Halssköld och täckvingar tätt punkterade och rätt matta. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenus glabellus Observationer i Sverige för Stenus glabellus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Gotland, Uppland och Gästrikland. Fynden från Uppland och Gästrikland är alla från området kring nedre Dalälven. Länge var arten känd endast genom typmaterialet från Skåne. Övriga fynd är av sentida datum, och arten kan delvis vara förbisedd. Arten är närmast påträffad i Danmark där den är rödlistad. Världsutbredningen är begränsad till Nord- och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i tidvis översvämmade starr- eller agkärr, och är bl.a. funnen i rikkärr. Känd från Skåne, Gotland, Uppland och Gästrikland (nedre Dalälven). Länge känd endast genom typmaterialet från Skåne. Övriga fynd är av sentida datum, men kan delvis röra sig om felbestämningar. Säkra fynd är kända från Norra Uppland och södra Gästrikland.Har förkortade flygvingar och sannolikt begränsad spridningsförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (12000-75000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i olika typer av öppna våtmarker, framför bland mossa, starr och ag i tidvis översvämmade rikkärr, ängskärr och mossar. Fullvuxna individer har påträffats under hösten och våren. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenus, Art Stenus glabellus Thomson, 1870 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i tidvis översvämmade starr- eller agkärr, och är bl.a. funnen i rikkärr. Känd från Skåne, Gotland, Uppland och Gästrikland (nedre Dalälven). Länge känd endast genom typmaterialet från Skåne. Övriga fynd är av sentida datum, men kan delvis röra sig om felbestämningar. Säkra fynd är kända från Norra Uppland och södra Gästrikland.Har förkortade flygvingar och sannolikt begränsad spridningsförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (12000-75000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,8–3,2 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Halssköld och täckvingar tätt punkterade och rätt matta. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenus glabellus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenus glabellus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Gotland, Uppland och Gästrikland. Fynden från Uppland och Gästrikland är alla från området kring nedre Dalälven. Länge var arten känd endast genom typmaterialet från Skåne. Övriga fynd är av sentida datum, och arten kan delvis vara förbisedd. Arten är närmast påträffad i Danmark där den är rödlistad. Världsutbredningen är begränsad till Nord- och Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus glabellusThomson, 1870

Ett rovdjur som lever i olika typer av öppna våtmarker, framför bland mossa, starr och ag i tidvis översvämmade rikkärr, ängskärr och mossar. Fullvuxna individer har påträffats under hösten och våren. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituation svårbedömd på grund av bristande kännedom om artens förekomst. Det största hotet är sannolikt dränering av våtmarker. Området vid nedre Dalälven är delvis skyddat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Våtmarker där arten förekommer som saknar skydd behöver bevaras. I första hand behöver lokalerna skyddas mot dränering.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 97–115.

Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. Ent. Tidskr. 101: 29–42.

Huggert, L. & Ulefors, S.O. 1971. Anteckningar om svenska skalbaggar. Ent Tidskr. 92: 54–65.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna 9 Kortvingar. Häfte 2.

Palm, T & Lundberg, S. 1993. Tillägg till Svensk Insektsfauna, kortvingar (Coleoptera, Staphylinidae) häfte 1 och 2. Ent Tidskr. 114: 161–172.

Sörensson, M. 1983. Inventering av insektsfaunan: Grustag i Träkumla och Stånga, Nygårdsmyr, Lövskogsområde i Sproge. Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus glabellus, Thomson, 1870
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.