Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenus oscillator

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenus oscillator
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–4,5 mm avlång, svart skalbagge med med delvis gula antenner och starkt förkortade täckvingar. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist. Endast hanen kan artbestämmas med säkerhet.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenus oscillator Observationer i Sverige för Stenus oscillator
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast funnen på några lokaler i Skåne och Blekinge. Är mycket svårbestämd och kan därför vara förbisedd. Arten är närmast påträffad i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Arten lever i mossa, markförna och tuvor på fuktängar, myrar och kärr, helst med inslag av vitmossor. Endast funnen på några lokaler i Skåne och Blekinge. Är mycket svårbestämd och kan därför vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten lever i mossa, markförna och tuvor på fuktängar, myrar och kärr, helst med inslag av vitmossor. Fullvuxna individer har framför allt påträffats i september-oktober men även under april-juli. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenus, Art Stenus oscillator Rye, 1870 Synonymer Stenus ibericus Machulka, 1947

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten lever i mossa, markförna och tuvor på fuktängar, myrar och kärr, helst med inslag av vitmossor. Endast funnen på några lokaler i Skåne och Blekinge. Är mycket svårbestämd och kan därför vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 2,5–4,5 mm avlång, svart skalbagge med med delvis gula antenner och starkt förkortade täckvingar. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist. Endast hanen kan artbestämmas med säkerhet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenus oscillator

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenus oscillator

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast funnen på några lokaler i Skåne och Blekinge. Är mycket svårbestämd och kan därför vara förbisedd. Arten är närmast påträffad i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Hypostenus)  
 • Art
  Stenus oscillatorRye, 1870
  Synonymer
  Stenus ibericus Machulka, 1947

Biologin är dåligt känd. Arten lever i mossa, markförna och tuvor på fuktängar, myrar och kärr, helst med inslag av vitmossor. Fullvuxna individer har framför allt påträffats i september-oktober men även under april-juli. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituation svårbedömd på grund av bristande kunskap om artens utbredning. Det största hotet är sannolikt dränering av våtmarker.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Våtmarker där arten förekommer behöver bevaras och framför allt skyddas mot dränering. Mer kunskap behövs om artens nuvarande förekomst.

Koch K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Krefeld Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna 9 Kortvingar. Häfte 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Hypostenus)  
 • Art
  Stenus oscillator, Rye, 1870
  Synonymer
  Stenus ibericus Machulka, 1947
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.