Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenus providus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenus providus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 5 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenus providus Observationer i Sverige för Stenus providus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från ett litet antal lokaler i spridda landskap från Skåne till Västmanland. Efter 1975 är arten endast funnen i Skåne och Blekinge. Påträffad i alla nordiska grannländer. Arten är även upptagen på Norges rödlista. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Turkiet och Kazakstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett rovdjur som lever i mindre våtmarker av rätt varierande slag, bl.a. i fuktig mossa och förna vid skogsbäckar, källflöden och skogskärr. Även på sank ängsmark och i ängskärr. Känd från spridda landskap från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i mindre våtmarker av rätt varierande slag, bl.a. i fuktig mossa och förna vid skogsbäckar, källflöden och skogskärr. Även på sank ängsmark och i ängskärr. De flesta fullvuxna individer påträffas under vår och höst men även under sommaren. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenus, Art Stenus providus Erichson, 1839 Synonymer Stenus rogeri Kraatz, 1857

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett rovdjur som lever i mindre våtmarker av rätt varierande slag, bl.a. i fuktig mossa och förna vid skogsbäckar, källflöden och skogskärr. Även på sank ängsmark och i ängskärr. Känd från spridda landskap från Skåne till Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ca 5 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten är mycket lik närbesläktade arter och behöver bestämmas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenus providus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenus providus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från ett litet antal lokaler i spridda landskap från Skåne till Västmanland. Efter 1975 är arten endast funnen i Skåne och Blekinge. Påträffad i alla nordiska grannländer. Arten är även upptagen på Norges rödlista. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Turkiet och Kazakstan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus providusErichson, 1839
  Synonymer
  Stenus rogeri Kraatz, 1857

Ett rovdjur som lever i mindre våtmarker av rätt varierande slag, bl.a. i fuktig mossa och förna vid skogsbäckar, källflöden och skogskärr. Även på sank ängsmark och i ängskärr. De flesta fullvuxna individer påträffas under vår och höst men även under sommaren. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens förekomst i ängs- och skogskärr är främst hotad av dränering.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Förhindra dränering av våtmarker där arten förekommer. Artens nuvarande förekomst, framför allt utanför Skåne, behöver undersökas.

Horion, AD. 1963. Faunistik der mitteleuropäischen käfer. Band IX. Staphylinidae. 1 Teil.

Jansson, A. 1927. Coleopterologiska bidrag. 16-18. Ent. Tidskr. 48: 207–228.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna 9 Kortvingar. Häfte 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus providus, Erichson, 1839
  Synonymer
  Stenus rogeri Kraatz, 1857
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.