Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stenus sylvester

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Stenus sylvester
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,0–4,2 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Framkroppen är mycket tätt punkterad och nästan glanslös. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten behöver bestämmas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stenus sylvester Observationer i Sverige för Stenus sylvester
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i några spridda landskap från Skåne till Uppland. Sentida fynd finns endast från Östergötland (senast 1976), men arten kan till viss del vara förbisedd. Även funnen i Norge, Finland och Danmark. Arten är rödlistad även i Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa. Arten är rätt sällsynt även i Europa i övrigt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett rovdjur som lever bland löv och mossa i alkärr eller under allöv vid sjöstränder. Påträffad i några spridda landskap från Skåne till Uppland. Arten kan till viss del vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Ett rovdjur som lever bland löv och mossa i alkärr eller under allöv vid sjöstränder. Utomlands även tagen på fuktängar, bl. a. i gräshögar. Fullvuxna individer har framför allt påträffats från april till början av juli. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Stenus, Art Stenus sylvester Erichson, 1839 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett rovdjur som lever bland löv och mossa i alkärr eller under allöv vid sjöstränder. Påträffad i några spridda landskap från Skåne till Uppland. Arten kan till viss del vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 4,0–4,2 mm avlång, svart skalbagge med starkt förkortade täckvingar. Framkroppen är mycket tätt punkterad och nästan glanslös. Arterna i släktet som helhet är karaktäristiska med mycket stora utbuktande ögon men arten behöver bestämmas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stenus sylvester

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stenus sylvester

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i några spridda landskap från Skåne till Uppland. Sentida fynd finns endast från Östergötland (senast 1976), men arten kan till viss del vara förbisedd. Även funnen i Norge, Finland och Danmark. Arten är rödlistad även i Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa. Arten är rätt sällsynt även i Europa i övrigt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus sylvesterErichson, 1839

Ett rovdjur som lever bland löv och mossa i alkärr eller under allöv vid sjöstränder. Utomlands även tagen på fuktängar, bl. a. i gräshögar. Fullvuxna individer har framför allt påträffats från april till början av juli. Arterna i släktet är rovdjur på framför allt mindre mjukhudade insekter.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituation svårbedömd p.g.a. bristande kunskap om artens förekomst. Klibbalkärr hotas framför allt av utdikning.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Klibbalkärr där arten förekommer behöver skyddas mot utdikning. Artens nuvarande förekomst behöver utredas närmare.

Horion, AD. 1963. Faunistik der mitteleuropäischen käfer. Band IX. Staphylinidae. 1 Teil.

Palm, T. 1931. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Ent. Tidskr. 52: 13–79.

Palm, T. 1961. Svensk Insektsfauna 9 Kortvingar. Häfte 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Steninae - ögonkortvingar 
 • Släkte
  Stenus  
 • Undersläkte
  Stenus (Stenus)  
 • Art
  Stenus sylvester, Erichson, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Ramqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.