Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Stereocorynes truncorum

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Stereocorynes truncorum
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8–3 mm lång, svartbrun vivel med långsträckt cylindrisk kropp. Snytet är parallellsidigt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Stereocorynes truncorum Observationer i Sverige för Stereocorynes truncorum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från Skåne, Blekinge, östra och södra Småland samt Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till västra Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i ganska seg, död ved, gärna inne i grova levande hålträd. I Sverige främst rapporterad från bok och ek men även från andra ädellövträd såsom lind, asp, al och ask. I utlandet är arten även påträffad i barrved och har rentav rapporterats som skadegörare på byggnads- och möbelvirke. Känd från Skåne, Blekinge, Småland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i ganska seg, död ved, gärna inne i grova levande hålträd. I Sverige främst rapporterad från bok och ek men även från andra ädellövträd såsom lind, asp och ask. I utlandet är arten även påträffad i barrved och har rentav rapporterats som skadegörare på byggnads- och möbelvirke. Larvutvecklingen är troligen ettårig. De fullbildade skalbaggarna stannar ofta kvar inne i veden, och kan påträffas under en stor del av året (Ehnström & Axelsson 2002, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· bok
· bok
· gran
· gran
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Stereocorynes, Art Stereocorynes truncorum (Germar, 1824) Synonymer Rhyncolus truncorum (Germar, 1824)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i ganska seg, död ved, gärna inne i grova levande hålträd. I Sverige främst rapporterad från bok och ek men även från andra ädellövträd såsom lind, asp, al och ask. I utlandet är arten även påträffad i barrved och har rentav rapporterats som skadegörare på byggnads- och möbelvirke. Känd från Skåne, Blekinge, Småland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,8–3 mm lång, svartbrun vivel med långsträckt cylindrisk kropp. Snytet är parallellsidigt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Stereocorynes truncorum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Stereocorynes truncorum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från Skåne, Blekinge, östra och södra Småland samt Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till västra Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cossoninae  
 • Tribus
  Onycholipini  
 • Släkte
  Stereocorynes  
 • Art
  Stereocorynes truncorum(Germar, 1824)
  Synonymer
  Rhyncolus truncorum (Germar, 1824)

Larvutvecklingen sker i ganska seg, död ved, gärna inne i grova levande hålträd. I Sverige främst rapporterad från bok och ek men även från andra ädellövträd såsom lind, asp och ask. I utlandet är arten även påträffad i barrved och har rentav rapporterats som skadegörare på byggnads- och möbelvirke. Larvutvecklingen är troligen ettårig. De fullbildade skalbaggarna stannar ofta kvar inne i veden, och kan påträffas under en stor del av året (Ehnström & Axelsson 2002, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Arten hotas av att gamla skadade träd gallras bort i parker och i odlingslandskapet, och av en minskad lövandel i skogslandskapet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spara äldre lövträd i parker, betesmarker och alleer. Spara lövträd vid avverkningar.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 171–186.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cossoninae  
 • Tribus
  Onycholipini  
 • Släkte
  Stereocorynes  
 • Art
  Stereocorynes truncorum, (Germar, 1824)
  Synonymer
  Rhyncolus truncorum (Germar, 1824)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.