Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Strophosoma faber

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Strophosoma faber
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4,7–5,7 mm lång vivel med brett oval kroppsform, kort snyte och korta ben. Ögonen är mycket starkt utstående (ett släktkännetecken). Kroppen är svart, översidan är täckt av omväxlande ljusa och mörkbruna fjäll som ger kroppen ett skäckigt utseende.
Utbredning
Länsvis förekomst för Strophosoma faber Observationer i Sverige för Strophosoma faber
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne längs västkusten till Göteborgstrakten (i Skåne, Halland, Västergötland och Bohuslän). Några få inlandslokaler är kända, t.ex. vid Skillingaryd i Småland och i Örebrotrakten i Närke. Sentida fynd är kända från Skåne och Halland. Närmast i Danmark där den är utbredd men minskande, i Sydnorge där endast gamla fynd är kända, och i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utvecklas vid växtrötter på torra, sandiga marker. Känd från spridda landskap från Skåne till Närke. Sentida fynd endast från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-140). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-560) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i jorden vid rötter av olika låga korgblommiga örter (Hoffmann 1950). Larver är vid flera tillfällen funna under gråfibbla (Hieracium pilosella). På torra, öppna marker med kort vegetation såsom sand- eller grusmarker med borsttåtel- eller sandstäppsvegetation eller ljunghedar. I äldre litteratur anges att arten skulle vara knuten till Hordeum murinum (Hoffmann 1950) och andra gräs (Koch 1992). Vissa litteraturuppgifter om larvutvecklingen är dock tveksamma, och kan eventuellt baseras på äldre obekräftade uppgifter. Larvutvecklingen tar nästan ett år, från juni till juli efterföljande år. Larven förpuppas i en jordkokong, varur den fullbildade skalbaggen kläcks efter 10-14 dagar. Fullbildade skalbaggar påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. De har observerats på Achillea, Tanacetum, Centaurea, Aster och Artemisia.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
· gråfibbla
· gråfibbla
· klintar
· klintar
· korgblommiga
· korgblommiga
· malörter
· malörter
· röllika
· röllika
· stångfibblor
· stångfibblor
· väddklint
· väddklint
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Strophosoma, Art Strophosoma faber (Herbst, 1785) Synonymer Strophosomus faber (Herbst, 1785)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utvecklas vid växtrötter på torra, sandiga marker. Känd från spridda landskap från Skåne till Närke. Sentida fynd endast från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-140). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-560) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
En 4,7–5,7 mm lång vivel med brett oval kroppsform, kort snyte och korta ben. Ögonen är mycket starkt utstående (ett släktkännetecken). Kroppen är svart, översidan är täckt av omväxlande ljusa och mörkbruna fjäll som ger kroppen ett skäckigt utseende.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Strophosoma faber

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Strophosoma faber

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne längs västkusten till Göteborgstrakten (i Skåne, Halland, Västergötland och Bohuslän). Några få inlandslokaler är kända, t.ex. vid Skillingaryd i Småland och i Örebrotrakten i Närke. Sentida fynd är kända från Skåne och Halland. Närmast i Danmark där den är utbredd men minskande, i Sydnorge där endast gamla fynd är kända, och i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Brachyderini  
 • Släkte
  Strophosoma  
 • Art
  Strophosoma faber(Herbst, 1785)
  Synonymer
  Strophosomus faber (Herbst, 1785)

Larvutvecklingen sker i jorden vid rötter av olika låga korgblommiga örter (Hoffmann 1950). Larver är vid flera tillfällen funna under gråfibbla (Hieracium pilosella). På torra, öppna marker med kort vegetation såsom sand- eller grusmarker med borsttåtel- eller sandstäppsvegetation eller ljunghedar. I äldre litteratur anges att arten skulle vara knuten till Hordeum murinum (Hoffmann 1950) och andra gräs (Koch 1992). Vissa litteraturuppgifter om larvutvecklingen är dock tveksamma, och kan eventuellt baseras på äldre obekräftade uppgifter. Larvutvecklingen tar nästan ett år, från juni till juli efterföljande år. Larven förpuppas i en jordkokong, varur den fullbildade skalbaggen kläcks efter 10-14 dagar. Fullbildade skalbaggar påträffas under sensommaren-hösten, och återigen efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. De har observerats på Achillea, Tanacetum, Centaurea, Aster och Artemisia.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Har betydelse)
· gråfibbla - Pilosella officinarum (Viktig)
· klintar - Centaurea (Har betydelse)
· korgblommiga - Asteraceae (Viktig)
· malörter - Artemisia (Har betydelse)
· röllika - Achillea millefolium (Har betydelse)
· stångfibblor - Pilosella (Viktig)
· väddklint - Centaurea scabiosa (Har betydelse)
Arten hotas av igenplantering eller annan exploatering av kustnära sandfält och igenväxning av sandmarker och ljunghedar p.g.a. upphörd eller otillräcklig hävd.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bete, bränning eller annan störning krävs på sandfält och sandiga kusthedar för att vidmakthålla tidiga successionsstadier.

Hoffmann, A. (1950) Fauna de France 52. Coleopteres Curculionides 1

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Palm, E. 1996. Nordeuropas snudebiller. 1. De kortsnudede arter. Danmarks Dyreliv, Bd 7. Apollo books, Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Brachyderini  
 • Släkte
  Strophosoma  
 • Art
  Strophosoma faber, (Herbst, 1785)
  Synonymer
  Strophosomus faber (Herbst, 1785)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.