Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Synchita separanda

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Synchita separanda
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd ca 5 mm. Kropp platt, parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är rostbrun, halsskölden och skuldrorna något ljusare. Halssköldens sidor är fint sågtandade, täckvingarna har rader med tydliga borst. De sista antennsegmenten är tydligt utvidgade och bildar en klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Synchita separanda Observationer i Sverige för Synchita separanda
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från östra Småland, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland. Ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Turkiet och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina) i nyligen död, grov lindbark, främst i den tjocka barken på nedfallna grövre grenar och stamdelar i öppet läge men även i grov bark på levande stamdelar. Endast känd från Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina) i nyligen död, grov lindbark, främst i den tjocka barken på nedfallna grövre grenar och stamdelar i öppet läge men även i grov bark på levande stamdelar. Ekplätt (Corticium quercicola) och Nemania confluens (syn. Tubercularia confluens) har i litteraturen angetts som värdsvampar, vilket troligen åtminstone i Sverige är felaktigt. Arten har en ettårig utvecklingstid och förpuppningen sker under våren i de yttre delarna av barken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· linddyna
· linddyna
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Zopheridae (barkbaggar), Släkte Synchita, Art Synchita separanda (Reitter, 1882) Synonymer lindbarkbagge

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina) i nyligen död, grov lindbark, främst i den tjocka barken på nedfallna grövre grenar och stamdelar i öppet läge men även i grov bark på levande stamdelar. Endast känd från Södermanland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Längd ca 5 mm. Kropp platt, parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är rostbrun, halsskölden och skuldrorna något ljusare. Halssköldens sidor är fint sågtandade, täckvingarna har rader med tydliga borst. De sista antennsegmenten är tydligt utvidgade och bildar en klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Synchita separanda

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Synchita separanda

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Känd från östra Småland, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland. Ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Västeuropa österut till Turkiet och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Synchitini  
 • Släkte
  Synchita  
 • Art
  Synchita separanda(Reitter, 1882)
  Synonymer
  lindbarkbagge

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina) i nyligen död, grov lindbark, främst i den tjocka barken på nedfallna grövre grenar och stamdelar i öppet läge men även i grov bark på levande stamdelar. Ekplätt (Corticium quercicola) och Nemania confluens (syn. Tubercularia confluens) har i litteraturen angetts som värdsvampar, vilket troligen åtminstone i Sverige är felaktigt. Arten har en ettårig utvecklingstid och förpuppningen sker under våren i de yttre delarna av barken.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· linddyna - Biscogniauxia cinereolilacina (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas främst av att det uppstår kontinuitetsbrott i födotillgången på lokalerna.


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler med gamla lindar bör bevaras, och helst utvidgas genom att yngre lindar i angränsande marker röjs fram och friställs så att dimensionsutvecklingen gynnas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Palm, T. 1956. En skalbaggsbiocoenos i lind. Ent. Tidskr. 77: 29–30.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 269.

Widenfalk, T. 1956. Synchita separanda Reitt. en från S. humeralis F. väl skild art, funnen i Sverige. Ent. Tidskr. 77: 77–78.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Synchitini  
 • Släkte
  Synchita  
 • Art
  Synchita separanda, (Reitter, 1882)
  Synonymer
  lindbarkbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2018.