Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tachinus bipustulatus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tachinus bipustulatus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
en 5-6 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Mörkbrun, halssköldens sidor, en fläck vid täckvingarnas skuldra samt ben och antenner rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tachinus bipustulatus Observationer i Sverige för Tachinus bipustulatus
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Känd från Småland och Östergötland. Inga 1900-talsfynd är kända. Närmst i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Japan. Arten är försvunnen också från Danmark. Även i Mellaneuropa är det en sällsynt art.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Funnen i anslutning till savflöden samt i gångarna av träfjäril i stammar av ek och poppel. Känd från Småland och Östergötland. Inga 1900-talsfynd. Försvunnen också från Danmark. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i anslutning till savflöden samt i gångarna av träfjäril i stammar av ek och poppel. Larvutvecklingen är ej känd. Den fullbildade skalbaggen påträffas under sommarmånaderna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tachinus, Art Tachinus bipustulatus (Fabricius, 1793) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Funnen i anslutning till savflöden samt i gångarna av träfjäril i stammar av ek och poppel. Känd från Småland och Östergötland. Inga 1900-talsfynd. Försvunnen också från Danmark. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
en 5-6 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Mörkbrun, halssköldens sidor, en fläck vid täckvingarnas skuldra samt ben och antenner rödgula.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Tachinus bipustulatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tachinus bipustulatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Småland och Östergötland. Inga 1900-talsfynd är kända. Närmst i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Japan. Arten är försvunnen också från Danmark. Även i Mellaneuropa är det en sällsynt art.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Tachyporini  
 • Släkte
  Tachinus  
 • Art
  Tachinus bipustulatus(Fabricius, 1793)

Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i anslutning till savflöden samt i gångarna av träfjäril i stammar av ek och poppel. Larvutvecklingen är ej känd. Den fullbildade skalbaggen påträffas under sommarmånaderna.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Aten är sannolikt försvunnen från landet, sannolikt som ett resultat av ett minskande antal gamla lövträd i odlingslandskapet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Tachyporini  
 • Släkte
  Tachinus  
 • Art
  Tachinus bipustulatus, (Fabricius, 1793)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.