Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tachinus elegans

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tachinus elegans
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt och bred skalbagge som blir upp till 7 mm lång. Större delen av kroppen är svart eller svartbrun. Halsskölden har breda, ljusa kanter runt om, täckvingarnas bas är brett ljus och bakkroppssegmenten har ljusa bakkanter. Täckvingarna täcker ungefär halva bakkroppen. Tachinus elegans är mycket lik några av de andra Tachinus-arterna, varför bestämningen bör bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tachinus elegans Observationer i Sverige för Tachinus elegans
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i de flesta landskap från mellersta Värmland till Lycksele lappmark. Närmast i Norge och Finland. Förutom i Nordeuropa är arten endast känd från östra Sibirien och Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Biologin är dåligt känd, men förmodligen är arten knuten till gamla granskogar. Utbredd från Värmland till Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (50-140). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (200-560) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i ruttnande hattsvampar, under fällda grantoppar med kvarsittande barr samt i mossa och vid savande björkstubbar. Den tycks i Sverige främst vara knuten till gamla, fuktiga granbestånd av naturskogskaraktär. De flesta fynden är gjorda i september och oktober, men arten kan förmodligen hittas som fullbildad under en stor del av vegetationsperioden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tachinus, Art Tachinus elegans Eppelsheim, 1893 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Biologin är dåligt känd, men förmodligen är arten knuten till gamla granskogar. Utbredd från Värmland till Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (50-140). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (200-560) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En platt och bred skalbagge som blir upp till 7 mm lång. Större delen av kroppen är svart eller svartbrun. Halsskölden har breda, ljusa kanter runt om, täckvingarnas bas är brett ljus och bakkroppssegmenten har ljusa bakkanter. Täckvingarna täcker ungefär halva bakkroppen. Tachinus elegans är mycket lik några av de andra Tachinus-arterna, varför bestämningen bör bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tachinus elegans

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tachinus elegans

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i de flesta landskap från mellersta Värmland till Lycksele lappmark. Närmast i Norge och Finland. Förutom i Nordeuropa är arten endast känd från östra Sibirien och Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Tachyporini  
 • Släkte
  Tachinus  
 • Art
  Tachinus elegansEppelsheim, 1893

Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad i ruttnande hattsvampar, under fällda grantoppar med kvarsittande barr samt i mossa och vid savande björkstubbar. Den tycks i Sverige främst vara knuten till gamla, fuktiga granbestånd av naturskogskaraktär. De flesta fynden är gjorda i september och oktober, men arten kan förmodligen hittas som fullbildad under en stor del av vegetationsperioden.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Det främsta hotet mot T. elegans är risken för att kvarvarande bestånd av fuktig, naturskogsartad granskog slutavverkas eller dikas ut.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla, fuktiga naturskogsbestånd av gran bör i större utsträckning sparas för framtiden. Dikning i denna typ av bestånd - såväl skyddsdikning som mera permanent avvattning - bör undvikas.

Palm, T. 1966. Svensk Insektfauna 9, Kortvingar Häfte 4: 62.

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra kapellag. Ent. Tidskr. Suppl. 2: 63.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Tachyporinae - spolkortvingar 
 • Tribus
  Tachyporini  
 • Släkte
  Tachinus  
 • Art
  Tachinus elegans, Eppelsheim, 1893
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.