Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tachyusida gracilis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tachyusida gracilis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–3,5 mm lång, roströd kortvinge med påfallande långa antenner och ben. Halsskölden och täckvingarna har en kornig skulptur.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tachyusida gracilis Observationer i Sverige för Tachyusida gracilis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från östra Småland, Öland och Östergötland. Närmast i Danmark och Baltikum (Litauen). Världsutbredningen omfattar för övrigt Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i rödmurken ved i gamla grova ekstubbar och lågor i hagmarker. Känd från östra Småland, Öland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3200 (2500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever i ganska lös rödmurken ved i stubbar och i liggande, grova stammar av ek. I Tyskland uppges den även vara funnen i murken tallved. Vid flera fynd har det förekommit myror som t.ex. Lasius brunneus inne i veden. Det är därför ganska sannolikt att arten på något sätt har samband med myrorna. De flesta fynden av arten är gjorda under sommarhalvåret.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tachyusida, Art Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i rödmurken ved i gamla grova ekstubbar och lågor i hagmarker. Känd från östra Småland, Öland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3200 (2500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 3–3,5 mm lång, roströd kortvinge med påfallande långa antenner och ben. Halsskölden och täckvingarna har en kornig skulptur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tachyusida gracilis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tachyusida gracilis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från östra Småland, Öland och Östergötland. Närmast i Danmark och Baltikum (Litauen). Världsutbredningen omfattar för övrigt Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Tachyusida  
 • Art
  Tachyusida gracilis(Erichson, 1837)

Lever i ganska lös rödmurken ved i stubbar och i liggande, grova stammar av ek. I Tyskland uppges den även vara funnen i murken tallved. Vid flera fynd har det förekommit myror som t.ex. Lasius brunneus inne i veden. Det är därför ganska sannolikt att arten på något sätt har samband med myrorna. De flesta fynden av arten är gjorda under sommarhalvåret.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Bristen på lämpligt utvecklingssubstrat torde utgöra det största problemet för T. gracilis. De fynd som gjorts i landet härstammar från lokaler som är kända för att hysa ett stort antal gamla ekar med rödmurken ved samt en lång rad med rödlistade insekter knutna till död ekved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
En viktig åtgärd är att bevara de rester av gamla ekbestånd som finns kvar för framtiden. Skulle T. gracilis påträffas på ytterligare platser än de redan kända har arten så högt indikatorvärde att även dessa områden bör skyddas.

Anderberg, A. 1974. Tre märkliga kortvingefynd (Col. Staphylinidae). Ent. Tidskr. 95: 201–202.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent. Medd. 33: 154.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 85.

Palm, T. 1968. Skalbaggar. Coleoptera. Kortvingar: fam. Staphylinidae. Svensk Insektsfauna 9(5). Rekv.-nr51: 62–62.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Homalotini  
 • Släkte
  Tachyusida  
 • Art
  Tachyusida gracilis, (Erichson, 1837)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.