Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Teredus cylindricus

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Teredus cylindricus
  Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 4 mm lång, cylindriskt byggd och mycket långsmal skalbagge. I synnerhet halsskölden är påfallande långsmal. Färgen är blanksvart, men ben och antenner är rödbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Teredus cylindricus Observationer i Sverige för Teredus cylindricus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast påträffad på Öland. Påträffades i trakten av Halltorp på 1800-talet innan den omfattande avverkningen av gammelekar startade i början av 1900-talet. Arten har sedan betraktats som utdöd i landet, men återfanns på 1980-talet vid Böda. Närmast i Danmark, där sentida fynd är gjorda på Lolland. Den förekommer även mycket sällsynt i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Knuten till borrhål av andra vedlevande insekter (t.ex. Lymexylon navale, Dryocoetes villosus) i döda partier eller döda högstubbar av ek, i Mellaneuropa även bok. Endast påträffad på Öland, där en rad 1800-talsfynd är gjorda vid Halltorp. Arten har sedan betraktats som utdöd i landet, men på 1980-talet återfanns den vid Böda på norra Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gångar av andra vedlevande insekter i döda stampartier eller döda högstubbar av ek, i Mellaneuropa även bok. I Danmark funnen tillsammans med Corticeus fasciatus i gångarna av skeppsvarvsflugan (Lymexylon navale) i högstubbar av ek. I England funnen på ekar angripna av Dryocoetes villosus och Xestobium rufovillosum. Larven anges i litteraturen leva av larver till andra vedlevande insekter, men kan möjligen leva av svamp och gnagmjöl. Fullbildade skalbaggar är nattaktiva, och kan påträffas under juni och augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Bothrideridae (rovbarkbaggar), Släkte Teredus, Art Teredus cylindricus (Olivier, 1790) Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Knuten till borrhål av andra vedlevande insekter (t.ex. Lymexylon navale, Dryocoetes villosus) i döda partier eller döda högstubbar av ek, i Mellaneuropa även bok. Endast påträffad på Öland, där en rad 1800-talsfynd är gjorda vid Halltorp. Arten har sedan betraktats som utdöd i landet, men på 1980-talet återfanns den vid Böda på norra Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En cirka 4 mm lång, cylindriskt byggd och mycket långsmal skalbagge. I synnerhet halsskölden är påfallande långsmal. Färgen är blanksvart, men ben och antenner är rödbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Teredus cylindricus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Teredus cylindricus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast påträffad på Öland. Påträffades i trakten av Halltorp på 1800-talet innan den omfattande avverkningen av gammelekar startade i början av 1900-talet. Arten har sedan betraktats som utdöd i landet, men återfanns på 1980-talet vid Böda. Närmast i Danmark, där sentida fynd är gjorda på Lolland. Den förekommer även mycket sällsynt i Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Bothrideridae - rovbarkbaggar 
 • Underfamilj
  Teredinae  
 • Släkte
  Teredus  
 • Art
  Teredus cylindricus(Olivier, 1790)

Larvutvecklingen sker i gångar av andra vedlevande insekter i döda stampartier eller döda högstubbar av ek, i Mellaneuropa även bok. I Danmark funnen tillsammans med Corticeus fasciatus i gångarna av skeppsvarvsflugan (Lymexylon navale) i högstubbar av ek. I England funnen på ekar angripna av Dryocoetes villosus och Xestobium rufovillosum. Larven anges i litteraturen leva av larver till andra vedlevande insekter, men kan möjligen leva av svamp och gnagmjöl. Fullbildade skalbaggar är nattaktiva, och kan påträffas under juni och augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Det är mycket viktigt att den lokal som arten påträffats på skyddas på något sätt. Något påtagligt hot föreligger dock ej för lokalen, som för närvarande betas.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skulle arten upptäckas på ytterligare lokaler kan snabba skyddsåtgärder vara befogade. Man bör göra allt för att bygga upp ett gammelekslandskap på Öland igen. Många reliktarter klamrar sig nu fast i några få träd i hela norra Europa, och dessa träd finns just på Öland. Det föreligger en stor risk att flera vedinsekter försvinner från landet under nästa sekel på grund av bristen på gamla ekar om inget görs. Trots det avverkas fortfarande gammelekar på vissa delar av ön.

Bangsholt, F. 1981. Femte tillaeg til "Fortegnelse over Danmarks biller" (Coleoptera). Entom. Meddel. 48: 88–89.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som inte återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 124.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl.

XVI: 270 Shirt, D. B. 1987. Ed. British Red Data Books: 2 Insects. Nature Cons. Counc. Sid. 211–212.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Bothrideridae - rovbarkbaggar 
 • Underfamilj
  Teredinae  
 • Släkte
  Teredus  
 • Art
  Teredus cylindricus, (Olivier, 1790)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.