Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Teretrius fabricii

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Teretrius fabricii
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den fullbildade skalbaggen är 2–2,5 mm lång, starkt välvd och glänsande svart. Täckvingarna har parallella sidor. Skenbenen är mycket breda och utplattade. Antennerna är långa och försedda med en kraftig klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Teretrius fabricii Observationer i Sverige för Teretrius fabricii
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Påträffad i början av 1800-talet i Västergötland, och på norra Öland 1935. Arten är funnen i Finland vid ett tillfälle 1979 och förekommer mera utbrett i Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever som rovdjur i gångarna av bl.a. trägnagare i lövträd. Endast känd genom 1800-talsfynd i Västergötland och ett fynd på norra Öland 1935. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever som rovdjur i gångarna av vedlevande insekter i död ved av lövträd. Från Mellaneuropa uppges den leva på trägnagare av släktena Ptilinus och Anobium samt splintbaggar av släktet Lyctus. Det finska fyndet gjordes i samband med angrepp av Ptilinus fuscus på asp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· ekar
· ekar
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Teretrius, Art Teretrius fabricii Mazur, 1972 Synonymer Teretrius picipes (Fabricius, 1792) nec (Olivier, 1789)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever som rovdjur i gångarna av bl.a. trägnagare i lövträd. Endast känd genom 1800-talsfynd i Västergötland och ett fynd på norra Öland 1935. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Den fullbildade skalbaggen är 2–2,5 mm lång, starkt välvd och glänsande svart. Täckvingarna har parallella sidor. Skenbenen är mycket breda och utplattade. Antennerna är långa och försedda med en kraftig klubba.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Teretrius fabricii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Teretrius fabricii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i början av 1800-talet i Västergötland, och på norra Öland 1935. Arten är funnen i Finland vid ett tillfälle 1979 och förekommer mera utbrett i Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Teretriini  
 • Släkte
  Teretrius  
 • Art
  Teretrius fabriciiMazur, 1972
  Synonymer
  Teretrius picipes (Fabricius, 1792) nec (Olivier, 1789)

Lever som rovdjur i gångarna av vedlevande insekter i död ved av lövträd. Från Mellaneuropa uppges den leva på trägnagare av släktena Ptilinus och Anobium samt splintbaggar av släktet Lyctus. Det finska fyndet gjordes i samband med angrepp av Ptilinus fuscus på asp.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Genom att denna art är knuten till vissa arter av trägnagare i död, hård lövträdsved hotas den av den generellt av den krympande mängden lämpligt utvecklingssubstrat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skulle arten återigen påträffas i landet kan snabba naturvårdsinsatser vara av nöden.

Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. Ent. Tidskr. 65: 18.

Horion, A. 1949. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 2: 318–319.

Koch, K. C. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Bd. Ökologie 1: 150.

Lundberg, S. 1978. Skalbaggar som ej återfunnits. Ent. Tidskr. 99: 123.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 234.

Thomson, C. G. 1862. Skandinaviens Coleoptera. 4: 248–249.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Teretriini  
 • Släkte
  Teretrius  
 • Art
  Teretrius fabricii, Mazur, 1972
  Synonymer
  Teretrius picipes (Fabricius, 1792) nec (Olivier, 1789)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.