Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  askdvärgbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Tetrops starkii
Askdvärgbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, cylindriskt byggd skalbagge som blir 5–6 mm lång. Arten är svart med gulbruna täckvingar. Längst bak på täckvingarna finns en svart fläck. Benen och antennerna är kraftigt byggda. Antennerna hos hanen är nästan lika långa som resten av kroppen. Nästan hela kroppen är klädda med en tydlig och ganska lång behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för askdvärgbock Observationer i Sverige för askdvärgbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Västmanland och Uppland. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c; B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Knuten till nyligen döda grenar av ask. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Västmanland, Uppland samt på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet (värdväxtens tillbakagång pga askskottsjuka). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2c+3c; B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i nyligen döda, klena grenar och stammar av ask. Arten har t.ex. hittats i röjningsavfall av ask utefter åkerkanter. Utvecklingstiden tar ett år och den fullbildade skalbaggen är vid flera tillfällen kläckt ur insamlade askgrenar eller håvad på blad. Den påträffas från slutet av maj och under juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
Levande träd
Levande träd
· ask
· ask
Dött träd
Dött träd
· ask
· ask
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Tetrops, Art Tetrops starkii Chevrolat, 1859 - askdvärgbock Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c; B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Knuten till nyligen döda grenar av ask. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Västmanland, Uppland samt på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-20) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet (värdväxtens tillbakagång pga askskottsjuka). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2c+3c; B2b(iii)).
En långsmal, cylindriskt byggd skalbagge som blir 5–6 mm lång. Arten är svart med gulbruna täckvingar. Längst bak på täckvingarna finns en svart fläck. Benen och antennerna är kraftigt byggda. Antennerna hos hanen är nästan lika långa som resten av kroppen. Nästan hela kroppen är klädda med en tydlig och ganska lång behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för askdvärgbock

Länsvis förekomst och status för askdvärgbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för askdvärgbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Västmanland och Uppland. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lamiinae  
 • Tribus
  Tetropini  
 • Släkte
  Tetrops  
 • Art
  Tetrops starkiiChevrolat, 1859 - askdvärgbock

Larvutvecklingen sker i nyligen döda, klena grenar och stammar av ask. Arten har t.ex. hittats i röjningsavfall av ask utefter åkerkanter. Utvecklingstiden tar ett år och den fullbildade skalbaggen är vid flera tillfällen kläckt ur insamlade askgrenar eller håvad på blad. Den påträffas från slutet av maj och under juni.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
Arten hotas troligen genom att ask röjs bort i samband med uppröjning av naturbetesmarker. Vid avverkning av ask flisas ofta grenavfall och klena stamdelar som arten gärna utvecklas i.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Man bör i samband med röjning i åkerkanter och vid slutavverkningar spara grenavfall och klent stamvirke av ask. Detta gynnar även rödlistade arter som asksmalpraktbaggen.

Baranowski, R. 1976. Några för Sverige nya skalbaggar (Coleoptera). Ent. Tidskr. 97: 117–123.

Bilý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 156.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken.

Starzyk, J. R. & Lessaer, M. 1978. Studies on the distribution, morphology and b iology of Tetrops starki Chevr.

(Col. Cerambycidae). Z. angew. Ent. 86: 35–46.

Strand, A. 1968. Tetrops starki Chevr., en art ny för Norden (Col. Cerambycidae). Norsk Ent. Tidsskr. 15: 47–48.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 20056.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lamiinae  
 • Tribus
  Tetropini  
 • Släkte
  Tetrops  
 • Art
  Tetrops starkii, Chevrolat, 1859 - askdvärgbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 20056.