Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Thamiaraea hospita

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Thamiaraea hospita
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska bred, spolformad och platt kortvinge som är 3–3,8 mm lång. Arten är rostbrun. Ryggledernas bakkanter är ljusare än resten av bakkroppen. Antennerna och ben är ganska långa och kraftigt byggda. Täckvingarna är korta och täcker cirka 1/3 av kroppen. Halsskölden är bredare än lång. Arten liknar mycket T. cinnamomea och en specialist bör göra en säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Thamiaraea hospita Observationer i Sverige för Thamiaraea hospita
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Känd också från Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika (Algeriet).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Biologin är dåligt känd. Arten är knuten till gamla träd, och påträffas bl.a. i anslutning till savflöden eller i larvgångar av t.ex. träfjäril på gamla lövträd, främst ek men även asp och bok. Fynd finns även från tall. Funnen i spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (120-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (480-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i anslutning till savflöden eller i larvgångar av t.ex. träfjäril (Cossus cossus) på gamla lövträd, främst ek. Thamiaraea hospita är betydligt sällsyntare än släktingen T. cinnamomea. Förmodligen livnär sig larverna på fluglarver som det ofta finns gott om i den utflytande saven. De fullbildade skalbaggarna sitter ofta tillsammans inkrupna under barkflagor eller inne i larvgångar vid savflöden vid basen på träd. Arten påträffas främst från juni till september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Thamiaraea, Art Thamiaraea hospita (Märkel, 1845) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är knuten till gamla träd, och påträffas bl.a. i anslutning till savflöden eller i larvgångar av t.ex. träfjäril på gamla lövträd, främst ek men även asp och bok. Fynd finns även från tall. Funnen i spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (120-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (480-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ganska bred, spolformad och platt kortvinge som är 3–3,8 mm lång. Arten är rostbrun. Ryggledernas bakkanter är ljusare än resten av bakkroppen. Antennerna och ben är ganska långa och kraftigt byggda. Täckvingarna är korta och täcker cirka 1/3 av kroppen. Halsskölden är bredare än lång. Arten liknar mycket T. cinnamomea och en specialist bör göra en säker artbestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Thamiaraea hospita

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Thamiaraea hospita

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Känd också från Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika (Algeriet).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Thamiaraea  
 • Art
  Thamiaraea hospita(Märkel, 1845)

Lever i anslutning till savflöden eller i larvgångar av t.ex. träfjäril (Cossus cossus) på gamla lövträd, främst ek. Thamiaraea hospita är betydligt sällsyntare än släktingen T. cinnamomea. Förmodligen livnär sig larverna på fluglarver som det ofta finns gott om i den utflytande saven. De fullbildade skalbaggarna sitter ofta tillsammans inkrupna under barkflagor eller inne i larvgångar vid savflöden vid basen på träd. Arten påträffas främst från juni till september.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Genom att arten lever i savflöden på gamla, skadade lövträd, främst ek, är den knuten till en minskande miljö. Arten förekommer ofta i träd i alléer och inne i parker. Dessa träd gallras ofta bort.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Man bör spara skadade gamla lövträd såväl i skog som i parker och alléer. Anser man att det förligger fara att dessa träd faller ner på folk och trafik kan man beskära träden.

Andersson, B. 1992. Förteckning över hotade skalbaggar funna i södra delen av Högsbo kommun ("Hornsö-området"). Länsstyrelsen i Kalmar län 1992.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent. Meddel. 33: 175.

Koch, K.1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Band 1. Krefeld, sid. 407.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. 33: 231.

Palm, T. 1972. Svensk Insektfauna 9. Skalbaggar, Kortvingar Häfte 7:305.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Thamiaraea  
 • Art
  Thamiaraea hospita, (Märkel, 1845)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.