Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kantig krabbspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Thomisus onustus
Kantig krabbspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En krabbspindelart med påfallande könsdimorfism. Honan har en kroppslängd av ca 7–10 mm medan hannen bara blir ca 2–4 mm lång. Bakkroppens sidor är baktill vinkelformigt utskjutande så att bakkroppen får ett något trekantigt utseende. Sidoögonen är placerade på konlikt utskjutande knölar. Honans färg varierar från vit, gul till rosa. Liksom blomkrabbspindeln (Misumena vatia) kan honan långsamt växla färg beroende på i vilken blomma den uppehåller sig. För vidare information se Tullgren (1944), Roberts (1995), och Almquist (2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för kantig krabbspindel Observationer i Sverige för kantig krabbspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är regelbundet funnen på Gotland i synnerhet de norra delarna. I övrigt inte känd från Fennoskandien, men förekommer i Baltikum (Lettland) och utbredd i Central- och Sydeuropa. Arten har en vid utbredning i Palearktis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
I Sverige finns spridda fynd på norra Gotland, inkl. Fårö Funnen på bl.a. kalkhällmarker och gles kalktallskog. Sitter uppe i blommor och avvaktar byten. De tidigare betade kalktallskogarna växer igen och skuggas (om än långsamt på Gotland). På nordvästra Gotland görs fynd av arten regelbundet. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (500-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Uppehåller sig i blommor där den väntar på blombesökande insekter som den fångar in. Värmekrävande art på blommande örter på torra, mer eller mindre öppna lokaler, såsom hällmarker och öppna mosaiker av alvar och tallskog på Gotland. Arten uppges i Europa särskilt uppehålla sig på ljung (Erica eller Calluna) men är på Gotland ofta funnen på flockblomstriga växter men även orchideer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ljungsläktet
· ljungsläktet
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· tvåhjärtbladiga blomväxter
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Thomisidae (krabbspindlar), Släkte Thomisus, Art Thomisus onustus Walckenaer, 1805 - kantig krabbspindel Synonymer Thomisus albus (Gmelin, 1789)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige finns spridda fynd på norra Gotland, inkl. Fårö Funnen på bl.a. kalkhällmarker och gles kalktallskog. Sitter uppe i blommor och avvaktar byten. De tidigare betade kalktallskogarna växer igen och skuggas (om än långsamt på Gotland). På nordvästra Gotland görs fynd av arten regelbundet. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (500-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En krabbspindelart med påfallande könsdimorfism. Honan har en kroppslängd av ca 7–10 mm medan hannen bara blir ca 2–4 mm lång. Bakkroppens sidor är baktill vinkelformigt utskjutande så att bakkroppen får ett något trekantigt utseende. Sidoögonen är placerade på konlikt utskjutande knölar. Honans färg varierar från vit, gul till rosa. Liksom blomkrabbspindeln (Misumena vatia) kan honan långsamt växla färg beroende på i vilken blomma den uppehåller sig. För vidare information se Tullgren (1944), Roberts (1995), och Almquist (2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kantig krabbspindel

Länsvis förekomst och status för kantig krabbspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kantig krabbspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är regelbundet funnen på Gotland i synnerhet de norra delarna. I övrigt inte känd från Fennoskandien, men förekommer i Baltikum (Lettland) och utbredd i Central- och Sydeuropa. Arten har en vid utbredning i Palearktis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Thomisus  
 • Art
  Thomisus onustusWalckenaer, 1805 - kantig krabbspindel
  Synonymer
  Thomisus albus (Gmelin, 1789)

Uppehåller sig i blommor där den väntar på blombesökande insekter som den fångar in. Värmekrävande art på blommande örter på torra, mer eller mindre öppna lokaler, såsom hällmarker och öppna mosaiker av alvar och tallskog på Gotland. Arten uppges i Europa särskilt uppehålla sig på ljung (Erica eller Calluna) men är på Gotland ofta funnen på flockblomstriga växter men även orchideer.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ljungsläktet - Calluna (Har betydelse)
· tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Troligen är arten rätt spridd på norra Gotland men hotad av det allt större exploateringstrycket på kalkmarkerna på norra Gotland. Även igenväxning kan på sikt utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, status och hotbild fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2. Insect Systematics & Evolution, Suppl. 63: 285-603.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins, London.

Tullgren, A. 1944. Salticidae, Thomisidae, Philodromidae och Eusparrassidae. Svensk Spindelfauna 3. Egentliga spindlar, Araneae. Fam. 1–4. Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Thomisus  
 • Art
  Thomisus onustus, Walckenaer, 1805 - kantig krabbspindel
  Synonymer
  Thomisus albus (Gmelin, 1789)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.