Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Thiasophila inquilina

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Thiasophila inquilina
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–2,8 mm lång, spolformad art med påfallande breda antenner. Den är ljusbrun med ett mörkt band över bakkroppen. Även halsskölden är påfallande bred. Täckvingarna är korta och täcker enbart en tredjedel av bakkroppen. På grund av att denna art är mycket lik flera närstående arter bör en säker artbestämning utföras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Thiasophila inquilina Observationer i Sverige för Thiasophila inquilina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i några landskap från Skåne till Uppland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum (Estland). Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever hos myran Lasius fuliginosus i ihåliga stammar av både barr- och lövträd. Påträffad i några landskap från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (80000-120000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i bon av myran Lasius fuliginosus i ihåliga stammar av både barr- och lövträd. Arten förekommer ofta tillsammans med en rad allmännare "gäster" hos denna myra. T. inquilina är främst påträffad under vår och sommar. Arten kan sållas fram tillsammans med myrorna och de andra myrgästerna inne i stamhålen eller efter myrvägarna strax utanför stammarna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· asp
· asp
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Thiasophila, Art Thiasophila inquilina (Märkel, 1845) Synonymer Thyasophila inquilina (Märkel, 1845)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever hos myran Lasius fuliginosus i ihåliga stammar av både barr- och lövträd. Påträffad i några landskap från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (80000-120000) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,5–2,8 mm lång, spolformad art med påfallande breda antenner. Den är ljusbrun med ett mörkt band över bakkroppen. Även halsskölden är påfallande bred. Täckvingarna är korta och täcker enbart en tredjedel av bakkroppen. På grund av att denna art är mycket lik flera närstående arter bör en säker artbestämning utföras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Thiasophila inquilina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Thiasophila inquilina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i några landskap från Skåne till Uppland. Närmast i Danmark, Norge, Finland och Baltikum (Estland). Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Thiasophila  
 • Art
  Thiasophila inquilina(Märkel, 1845)
  Synonymer
  Thyasophila inquilina (Märkel, 1845)

Lever i bon av myran Lasius fuliginosus i ihåliga stammar av både barr- och lövträd. Arten förekommer ofta tillsammans med en rad allmännare "gäster" hos denna myra. T. inquilina är främst påträffad under vår och sommar. Arten kan sållas fram tillsammans med myrorna och de andra myrgästerna inne i stamhålen eller efter myrvägarna strax utanför stammarna.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten lever hos en mycket lokal myrart som huvudsakligen lever i ihåliga träd. Den tilltagande bristen på lämpliga boträd är det största hotet mot såväl myran som alla dess gäster.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Man bör spara gamla, rötskadade träd i skogen samt i alléer och parker.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 184.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie Band 1. Krefeld, sid. 430.

Palm, T. 1952. Om tvenne återfunna svenska staphylinider. Ent. Tidskr. 73: 239–243.

Palm, T. 1972. Svensk Insektfauna 9, Skalbaggar, Kortvingar. Häfte 7: 412.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Thiasophila  
 • Art
  Thiasophila inquilina, (Märkel, 1845)
  Synonymer
  Thyasophila inquilina (Märkel, 1845)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.