Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tomoglossa luteicornis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Tomoglossa luteicornis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,9–2,1 mm lång kortvinge med smal, parallellsidig kropp. Svartbrun, täckvingar åtminstone baktill rödbruna, också bakkroppens spets och antennerna rödbruna. Antennbas och ben rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tomoglossa luteicornis Observationer i Sverige för Tomoglossa luteicornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast påträffad i sydvästra Skåne och på Gotland. Få lokaler är kända men arten kan i viss mån vara förbisedd p.g.a. sin storlek och det undanskymda levnadssättet. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på öppen, fuktig, vegetationsfattig mark nära vatten. I Skåne funnen bl.a i erosionsbranter (backafall), på vegetationsfattig lera fuktad av framträngande grundvatten, på Gotland i en uttorkad bäckfåra under krypande växter på fuktig sandblandad jord, men också i delvis vattenfyllda grustag. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (15-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (15000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (60-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på öppen, fuktig, vegetationsfattig mark nära vatten. I Skåne funnen bl.a i erosionsbranter (backafall), på vegetationsfattig lera fuktad av framträngande grundvatten tillsammans med bl.a Falagrioma thoracica, Georissus crenulatus och Limnichus pygmaeus, på Gotland i en uttorkad bäckfåra under krypande växter på fuktig sandblandad jord, men också i delvis vattenfyllda grustag. I Mellaneuropa främst vid kusten och på salthaltiga inlandslokaler. Främst under våren och försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Tomoglossa, Art Tomoglossa luteicornis (Erichson, 1837) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på öppen, fuktig, vegetationsfattig mark nära vatten. I Skåne funnen bl.a i erosionsbranter (backafall), på vegetationsfattig lera fuktad av framträngande grundvatten, på Gotland i en uttorkad bäckfåra under krypande växter på fuktig sandblandad jord, men också i delvis vattenfyllda grustag. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (15-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (15000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (60-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,9–2,1 mm lång kortvinge med smal, parallellsidig kropp. Svartbrun, täckvingar åtminstone baktill rödbruna, också bakkroppens spets och antennerna rödbruna. Antennbas och ben rödgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tomoglossa luteicornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tomoglossa luteicornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad i sydvästra Skåne och på Gotland. Få lokaler är kända men arten kan i viss mån vara förbisedd p.g.a. sin storlek och det undanskymda levnadssättet. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Tomoglossa  
 • Art
  Tomoglossa luteicornis(Erichson, 1837)

Lever på öppen, fuktig, vegetationsfattig mark nära vatten. I Skåne funnen bl.a i erosionsbranter (backafall), på vegetationsfattig lera fuktad av framträngande grundvatten tillsammans med bl.a Falagrioma thoracica, Georissus crenulatus och Limnichus pygmaeus, på Gotland i en uttorkad bäckfåra under krypande växter på fuktig sandblandad jord, men också i delvis vattenfyllda grustag. I Mellaneuropa främst vid kusten och på salthaltiga inlandslokaler. Främst under våren och försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö, Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskap. Artens livsmiljö är dock utsatt för igenväxningshot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status klarläggas.

Jansson, A. 1927. Coleopterologiska bidrag. 13-15. Ent. Tidskr. 48: 25–34.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 16 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 97: 15–20.

Sörensson, M. 1982. Inventering av Träkumla-Stånga grustag. Länsstyrelsen i Gotlands län 1982.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Tomoglossa  
 • Art
  Tomoglossa luteicornis, (Erichson, 1837)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.