Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trachelipus ratzeburgi

Organismgrupp Kräftdjur, Landgråsuggor Trachelipus ratzeburgi
  Kräftdjur, Landgråsuggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Som fullvuxen 8–16 mm lång, gråaktig eller brun. Släktet Trachelipus har liksom den allmänna källargråsuggan Porcellio scaber tvåsegmenterat antenngissel, men skiljs från den senare på att arterna har fem, inte två, par s.k. pesudotrakéer på bakkroppsbenens undersida; de ser ut som vita partier på yttre delen av benen och syns bäst på levande djur. T. ratzeburgi skiljs från T. rathkei på att den förstnämnda har en smal, inskärning med spetsig vinkel mellan panlob och sidolob, medan den sistnämnda har en brett rundad inskärning med trubbig vinkel. Se vidare Enkell 1980 eller Sutton 1972.
Utbredning
Länsvis förekomst för Trachelipus ratzeburgi Observationer i Sverige för Trachelipus ratzeburgi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast känd från ett fåtal lokaler i de nederbördsrika, sydvästra delarna av landet, Halland, Bohuslän och Västergötland. Den är även funnen i Norge. Artens huvudsakliga utbredningsområde är de centraleuropeiska bergstrakterna och den är särskilt vanlig i östra Alperna. T. ratzeburgi saknas i norra Frankrike, Belgien, Holland och Danmark, men finns i England. På mer låglänta lokaler i norra Tyskland kan artens förekomst vara av reliktkaraktär.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Känd från ett relativt litet antal glest liggande lokaler i Halland, Bohuslän och Västergötaland. Lever i skuggiga löv- och blandskogar, gärna på bergiga och blockiga ställen med riklig förna. Mera fuktig skogsmark undviks. Slutavverkning, gallring och röjning av äldre skog utgör ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1400-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten lever i gamla, helst skuggiga löv- och blandskogar, gärna på bergiga och blockrika ställen med riklig förna. Dock undviker den fuktiga skogsområden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Isopoda (gråsuggor och tånglöss), Familj Trachelipodidae, Släkte Trachelipus, Art Trachelipus ratzeburgi (Brandt, 1833) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Känd från ett relativt litet antal glest liggande lokaler i Halland, Bohuslän och Västergötaland. Lever i skuggiga löv- och blandskogar, gärna på bergiga och blockiga ställen med riklig förna. Mera fuktig skogsmark undviks. Slutavverkning, gallring och röjning av äldre skog utgör ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1400-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Som fullvuxen 8–16 mm lång, gråaktig eller brun. Släktet Trachelipus har liksom den allmänna källargråsuggan Porcellio scaber tvåsegmenterat antenngissel, men skiljs från den senare på att arterna har fem, inte två, par s.k. pesudotrakéer på bakkroppsbenens undersida; de ser ut som vita partier på yttre delen av benen och syns bäst på levande djur. T. ratzeburgi skiljs från T. rathkei på att den förstnämnda har en smal, inskärning med spetsig vinkel mellan panlob och sidolob, medan den sistnämnda har en brett rundad inskärning med trubbig vinkel. Se vidare Enkell 1980 eller Sutton 1972.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Trachelipus ratzeburgi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Trachelipus ratzeburgi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast känd från ett fåtal lokaler i de nederbördsrika, sydvästra delarna av landet, Halland, Bohuslän och Västergötland. Den är även funnen i Norge. Artens huvudsakliga utbredningsområde är de centraleuropeiska bergstrakterna och den är särskilt vanlig i östra Alperna. T. ratzeburgi saknas i norra Frankrike, Belgien, Holland och Danmark, men finns i England. På mer låglänta lokaler i norra Tyskland kan artens förekomst vara av reliktkaraktär.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Isopoda - gråsuggor och tånglöss 
 • Underordning
  Oniscoidea - landgråsuggor 
 • Infraordning
  Ligiamorpha  
 • Överfamilj
  Armadilloidea  
 • Familj
  Trachelipodidae  
 • Släkte
  Trachelipus  
 • Art
  Trachelipus ratzeburgi(Brandt, 1833)

Arten lever i gamla, helst skuggiga löv- och blandskogar, gärna på bergiga och blockrika ställen med riklig förna. Dock undviker den fuktiga skogsområden.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Slutavverkning eller gallring, röjning och hyggesrensning av äldre skog med syfte att skapa kulturskogsområden är hot mot arten.
Bevara de skogsbiotoper i vilka arten förekommer. Inventera arten både på kända lokaler och inom lämpliga miljöer i sydvästra Sverige för att bättre fastställa status och hotbild.

Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Fältfauna. Signum i Lund. 685 s.

Lohmander, H. 1960. Faunistiskt fältarbete i södra Sverige 1956–1959. Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck.

Sutton, S. L. 1972. Woodlice. Invertebrate Types. Pergamon Press. Oxford m.fl. 144 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Andersson 1997. Rev: Ulf Gärdenfors 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Isopoda - gråsuggor och tånglöss 
 • Underordning
  Oniscoidea - landgråsuggor 
 • Infraordning
  Ligiamorpha  
 • Överfamilj
  Armadilloidea  
 • Familj
  Trachelipodidae  
 • Släkte
  Trachelipus  
 • Art
  Trachelipus ratzeburgi, (Brandt, 1833)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Andersson 1997. Rev: Ulf Gärdenfors 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.