Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trachyphloeus alternans

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Trachyphloeus alternans
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,3–2,6 mm lång vivel med bred kroppsform, kort snyte och korta ben. Kroppen är brun, översidan är täckt av tätsittande, ljusa fjäll. På täckvingarna är vartannat mellanrum försett med utstående borst.
Utbredning
Länsvis förekomst för Trachyphloeus alternans Observationer i Sverige för Trachyphloeus alternans
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast funnen på Öland och Gotland. Närmast förekommer den i de södra delarna av Danmark (Fyn, Mön, Själland). Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till Kaukasus (Palm 1996).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utvecklas vid växtrötter på öppna torrmarker. Endast funnen på Öland och Gotland, främst på alvarmark. Kan vara relativt frekvent på de kargaste grusalvaren med Helianthemum. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna marker, i Sverige främst på alvarmark där arten kan vara relativt frekvent på karga grusalvar med Helianthemum (Ljungberg 2002). De fullvuxna skalbaggarna näringsgnager på vissnande blad av diverse örter, och kan anträffas på växterna även dagtid (Rheinheimer et al. 2010). Arten saknar flygförmåga, och fortplantar sig partenogenetiskt i norra Europa (Palm 1996).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· solvändor
· solvändor
· stångfibblor
· stångfibblor
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Trachyphloeus, Art Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 1834 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utvecklas vid växtrötter på öppna torrmarker. Endast funnen på Öland och Gotland, främst på alvarmark. Kan vara relativt frekvent på de kargaste grusalvaren med Helianthemum. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,3–2,6 mm lång vivel med bred kroppsform, kort snyte och korta ben. Kroppen är brun, översidan är täckt av tätsittande, ljusa fjäll. På täckvingarna är vartannat mellanrum försett med utstående borst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Trachyphloeus alternans

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Trachyphloeus alternans

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast funnen på Öland och Gotland. Närmast förekommer den i de södra delarna av Danmark (Fyn, Mön, Själland). Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till Kaukasus (Palm 1996).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Trachyphloeini  
 • Släkte
  Trachyphloeus  
 • Art
  Trachyphloeus alternansGyllenhal, 1834

Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna marker, i Sverige främst på alvarmark där arten kan vara relativt frekvent på karga grusalvar med Helianthemum (Ljungberg 2002). De fullvuxna skalbaggarna näringsgnager på vissnande blad av diverse örter, och kan anträffas på växterna även dagtid (Rheinheimer et al. 2010). Arten saknar flygförmåga, och fortplantar sig partenogenetiskt i norra Europa (Palm 1996).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· solvändor - Helianthemum (Viktig)
· stångfibblor - Pilosella (Har betydelse)
Mark/sediment (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet - hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Palm, E. (1996) Nordeuropas Snudebiller, 1. Stenstrup

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Trachyphloeini  
 • Släkte
  Trachyphloeus  
 • Art
  Trachyphloeus alternans, Gyllenhal, 1834
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.