Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trachyphloeus heymesi

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Trachyphloeus heymesi
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3 mm lång vivel med bred kroppsform, kort snyte och korta ben. Kroppen är brun, översidan är täckt av tätsittande, ljusa fjäll som bildar en småspräcklig teckning på täckvingarna. På täckvingarna är alla mellanrum försedda med korta, breda borst. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Trachyphloeus heymesi Observationer i Sverige för Trachyphloeus heymesi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Närmast i Danmark där arten är spridd över större delen av landet, men på tämligen få lokaler. Världsutbredningen är begränsad till Väst- och Centraleuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Utvecklas vid växtrötter på öppna torrmarker. Känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Främst på alvarmark. Kan vara relativt frekvent på de kargaste grusalvaren med Helianthemum. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna marker, i Sverige främst på alvarmark där arten kan vara relativt frekvent på karga grusalvar med Helianthemum (Ljungberg 2002), men även i kustklintar, torra betesmarker och i sandtag. Skalbaggarna är nattaktiva och hittas om dagen under växter, ofta fibblor (Hieracium). Arten saknar flygförmåga och förökar sig i Sverige partenogenetiskt (Palm 1996).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Trachyphloeus, Art Trachyphloeus heymesi Hübenthal, 1934 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Utvecklas vid växtrötter på öppna torrmarker. Känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Främst på alvarmark. Kan vara relativt frekvent på de kargaste grusalvaren med Helianthemum. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,5–3 mm lång vivel med bred kroppsform, kort snyte och korta ben. Kroppen är brun, översidan är täckt av tätsittande, ljusa fjäll som bildar en småspräcklig teckning på täckvingarna. På täckvingarna är alla mellanrum försedda med korta, breda borst. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Trachyphloeus heymesi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Trachyphloeus heymesi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige känd från Skåne, Småland, Öland och Gotland. Närmast i Danmark där arten är spridd över större delen av landet, men på tämligen få lokaler. Världsutbredningen är begränsad till Väst- och Centraleuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Trachyphloeini  
 • Släkte
  Trachyphloeus  
 • Art
  Trachyphloeus heymesiHübenthal, 1934

Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna marker, i Sverige främst på alvarmark där arten kan vara relativt frekvent på karga grusalvar med Helianthemum (Ljungberg 2002), men även i kustklintar, torra betesmarker och i sandtag. Skalbaggarna är nattaktiva och hittas om dagen under växter, ofta fibblor (Hieracium). Arten saknar flygförmåga och förökar sig i Sverige partenogenetiskt (Palm 1996).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljöPåverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet - hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Palm, E. (1996) Nordeuropas Snudebiller, 1. Stenstrup

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Entiminae  
 • Tribus
  Trachyphloeini  
 • Släkte
  Trachyphloeus  
 • Art
  Trachyphloeus heymesi, Hübenthal, 1934
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.