Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hålträdssvampmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Triaxomasia caprimulgella
Hålträdssvampmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet har en tät kalufs med rostbruna hår. Framvingen är mörkbrun med blekgula fläckar, tre på framkanten och två på bakkanten, växelvist placerade. Nära basen finns oftast ytterligare en liten blekgul fläck och mitt på fransarna vid ytterkanten finns ibland en ljus fläck. Hela framvingen har ett svagt guldskimmer. Bakvingen är gråbrun och ganska spetsig för att tillhöra en äkta mal. Vingspann 10-13 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för hålträdssvampmal Observationer i Sverige för hålträdssvampmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En ytterst lokal art som först påträffades som ny svensk art på Hallands Väderö i Skåne 1973. Senare är den också funnen på Stora Karlsö utanför Gotland, vid Sölvesborg och i Tromtö-reservatet i Blekinge, i Strömserum i Småland samt i Halltorps hage på Öland. Den har varit förbisedd på grund av sitt dolda levnadssätt, men tack vare riktade eftersök med hjälp av ett specialferomon påträffades den under 2007 på fler ställen i Skåne (Skäralid, Öveds kloster och Kullaberg). I Norden i övrigt är hålträdsvampmalen endast känd från några få lokaler i Danmark och i Kristiansand i Vest-Agder i Norge 2009. Arten är spridd över stora delar av Europa söderut till Grekland men är överallt en sällsynthet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Hålträdssvampmal är knuten till gamla hålträd av ädelövträd, främst ek, lönn och bok. Endast känd från en ett fåtal träd på fem helt isolerade lokaler i södra Götaland. Denna art verkar vara betydligt mera kräsen vid val av habitat än många andra hålträdslevande arter och tycks endast förekomma på lokaler med mycket lång hålträdskontinuitet. Många gamla och ihåliga träd har tagits bort i parkmiljöer och alléer på senare tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (13-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (32000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (52-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larven lever fram till början av juni i mulm och rötad ved i ihåliga stammar av bok, alm, lönn m.fl. lövträd. Fjärilen kan ses från mitten av juli fram till början av augusti men ses mycket sällan flygande, utan påträffas istället huvudsakligen inuti eller nära håligheterna i träden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Triaxomasia, Art Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851) - hålträdssvampmal Synonymer Tinea caprimulgella Stainton, 1851, hålträdsvampmal

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Hålträdssvampmal är knuten till gamla hålträd av ädelövträd, främst ek, lönn och bok. Endast känd från en ett fåtal träd på fem helt isolerade lokaler i södra Götaland. Denna art verkar vara betydligt mera kräsen vid val av habitat än många andra hålträdslevande arter och tycks endast förekomma på lokaler med mycket lång hålträdskontinuitet. Många gamla och ihåliga träd har tagits bort i parkmiljöer och alléer på senare tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (13-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (32000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (52-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Huvudet har en tät kalufs med rostbruna hår. Framvingen är mörkbrun med blekgula fläckar, tre på framkanten och två på bakkanten, växelvist placerade. Nära basen finns oftast ytterligare en liten blekgul fläck och mitt på fransarna vid ytterkanten finns ibland en ljus fläck. Hela framvingen har ett svagt guldskimmer. Bakvingen är gråbrun och ganska spetsig för att tillhöra en äkta mal. Vingspann 10-13 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hålträdssvampmal

Länsvis förekomst och status för hålträdssvampmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hålträdssvampmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En ytterst lokal art som först påträffades som ny svensk art på Hallands Väderö i Skåne 1973. Senare är den också funnen på Stora Karlsö utanför Gotland, vid Sölvesborg och i Tromtö-reservatet i Blekinge, i Strömserum i Småland samt i Halltorps hage på Öland. Den har varit förbisedd på grund av sitt dolda levnadssätt, men tack vare riktade eftersök med hjälp av ett specialferomon påträffades den under 2007 på fler ställen i Skåne (Skäralid, Öveds kloster och Kullaberg). I Norden i övrigt är hålträdsvampmalen endast känd från några få lokaler i Danmark och i Kristiansand i Vest-Agder i Norge 2009. Arten är spridd över stora delar av Europa söderut till Grekland men är överallt en sällsynthet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Nemapogoninae  
 • Släkte
  Triaxomasia  
 • Art
  Triaxomasia caprimulgella(Stainton, 1851) - hålträdssvampmal
  Synonymer
  Tinea caprimulgella Stainton, 1851
  hålträdsvampmal

Larven lever fram till början av juni i mulm och rötad ved i ihåliga stammar av bok, alm, lönn m.fl. lövträd. Fjärilen kan ses från mitten av juli fram till början av augusti men ses mycket sällan flygande, utan påträffas istället huvudsakligen inuti eller nära håligheterna i träden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Borttagande av gamla ihåliga lövträd i alléer, parker, hagmarker och skogar. Även fällning av potentiella hålträd är ett långsiktigt hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
För arten lämpliga boträd bör sparas i största möjliga utsträckning. Likaså bör träd av olika åldrar avsättas för att i framtiden trygga hålträdssucessionen. Kända lokaler måste göras kända för markägare och länsstyrelser och värnas mot ingrepp som försvårar artens fortlevnad.

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP

Bengtsson, B. Å. m.fl. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Hannemann, H.-J. 1977. Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera III. Die Tierwelt Deutschlands 63: 182-183.

Petersen, G. 1969. Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera - Tineidae. Beitr. Ent. 19: 311-388.

Svensson, I. 1974. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1973. Ent. Tidskr. 95: 198-200.

Svensson. I. 1989. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1988. Ent. Tidskr. 110: 103-108.

Svensson, I. 1996. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1995. Ent. Tidskr. 117: 49-57.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Nemapogoninae  
 • Släkte
  Triaxomasia  
 • Art
  Triaxomasia caprimulgella, (Stainton, 1851) - hålträdssvampmal
  Synonymer
  Tinea caprimulgella Stainton, 1851
  hålträdsvampmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2011.