Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trinodes hirtus

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Trinodes hirtus
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En nästan rund, cirka 2 mm lång, svart till brunsvart skalbagge som är ganska starkt glänsande men har en lång och ganska tät behåring på översidan av kroppen. Antennerna och benen är små och brungula till färgen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Trinodes hirtus Observationer i Sverige för Trinodes hirtus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, östra Småland, Öland, Östergötland och Södermanland. Den förekommer även i Danmark samt i Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever av döda insekter under barken och i veden av döda träd eller i levande hålträd. Främst i anslutning till gamla ekar, men även i andra lövträd och i sällsynta fall även i barrträd. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, östra Småland, Öland, Östergötland och Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever av döda insekter under barken och i veden av döda träd eller i levande hålträd. De flesta fynden i Sverige är gjorda i anslutning till gamla ekar, men arten har påträffats i andra lövträd och i sällsynta fall även i barrträd. Larver och puppor är kläckta från hålekar och den fullbildade skalbaggen har ofta hittats hängande i spindelväv under lös bark på delvis döda träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dermestidae (ängrar), Släkte Trinodes, Art Trinodes hirtus (Fabricius, 1781) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever av döda insekter under barken och i veden av döda träd eller i levande hålträd. Främst i anslutning till gamla ekar, men även i andra lövträd och i sällsynta fall även i barrträd. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, östra Småland, Öland, Östergötland och Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En nästan rund, cirka 2 mm lång, svart till brunsvart skalbagge som är ganska starkt glänsande men har en lång och ganska tät behåring på översidan av kroppen. Antennerna och benen är små och brungula till färgen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Trinodes hirtus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Trinodes hirtus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland, östra Småland, Öland, Östergötland och Södermanland. Den förekommer även i Danmark samt i Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Trinodinae  
 • Tribus
  Trinodini  
 • Släkte
  Trinodes  
 • Art
  Trinodes hirtus(Fabricius, 1781)

Lever av döda insekter under barken och i veden av döda träd eller i levande hålträd. De flesta fynden i Sverige är gjorda i anslutning till gamla ekar, men arten har påträffats i andra lövträd och i sällsynta fall även i barrträd. Larver och puppor är kläckta från hålekar och den fullbildade skalbaggen har ofta hittats hängande i spindelväv under lös bark på delvis döda träd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Begränsad utbredning och bristande tillgång på grova döda eller ihåliga träd. Arten är inte minst påträffad i parker och där gallras ofta det slags träd den är beroende av bort.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Vi bör i allt större utsträckning tolerera gamla grova, döda eller levande hålträd såväl i skogslandskapet som i tätortsnära skogar och parker.

Jansson, A. 1922. Faunistiska och biologiska studier över insektslivet vid Hornsjön på norra Öland. Arkiv för zoologi Bd.14, Nr 23: 63.

Lundberg, S., Baranowski, R. & Nylander, U. 1971. Några intressanta skalbaggsfynd i Halltorps hage. Ent. Tidskr. 92: 288.

Palm, T. 1950. Anteckningar om svenska skalbaggar. V. Ent. Tidskr. 71: 136.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII. Ent. Tidskr. 74: 17.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. ent. Suppl. XVI.: 255.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Dermestidae - ängrar 
 • Underfamilj
  Trinodinae  
 • Tribus
  Trinodini  
 • Släkte
  Trinodes  
 • Art
  Trinodes hirtus, (Fabricius, 1781)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.