Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tychius polylineatus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Tychius polylineatus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8–3,1 mm lång vivel med långsträckt oval kroppsform och kraftiga ben. Kroppen är svartbrun, översidan med en mörk fjällbeklädnad som på täckvingarna har ljusare längsstrimmor. Halssköldens längs mittlinjen och täckvingarna längs sömmen med en rent vit fjällbeklädnad. Antenner, ben och snytets spets är brunröda. Arten är svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tychius polylineatus Observationer i Sverige för Tychius polylineatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i Sverige i de södra och östra delarna med fynd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Dess nuvarande status är dåligt känd. Förekommer i alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Centralasien (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på skogsklöver på varma torra lokaler, t.ex. betesmarker. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av klöver (Trifolium), hos oss troligen främst skogsklöver (T. medium). Andra värdväxter som nämns i litteraturen är rödklöver (T. pratense), strimklöver (T. striatum) och harklöver (T. arvense) (Rheinheimer et al. 2010). På öppna, torra marker såsom skogsbryn, torra betesmarker, slänter i igenväxande grustag eller stenbrott samt ruderatmarker. Arten är i sin nordliga utbredning sällsynt, trots allmänna värdväxter i en rad olika biotoper (Rheinheimer et al. 2010). Larven lever i värdväxtens omogna frökapslar, som svullnar upp och bildar mer eller mindre tydliga galler (Rheinheimer et al. 2010, Hoffmann 1954). Förpuppningen sker i jorden under värdväxten, och de fullbildade skalbaggarna kläcks fram under sensommaren-hösten. De kan även påträffas efter övervintring under våren och försommaren då dess fortplantning sker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· klövrar
· klövrar
· skogsklöver
· skogsklöver
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Tychius, Art Tychius polylineatus (Germar, 1824) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på skogsklöver på varma torra lokaler, t.ex. betesmarker. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Uppland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,8–3,1 mm lång vivel med långsträckt oval kroppsform och kraftiga ben. Kroppen är svartbrun, översidan med en mörk fjällbeklädnad som på täckvingarna har ljusare längsstrimmor. Halssköldens längs mittlinjen och täckvingarna längs sömmen med en rent vit fjällbeklädnad. Antenner, ben och snytets spets är brunröda. Arten är svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tychius polylineatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tychius polylineatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i Sverige i de södra och östra delarna med fynd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Dess nuvarande status är dåligt känd. Förekommer i alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Centralasien (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Tychius  
 • Art
  Tychius polylineatus(Germar, 1824)

Lever på olika arter av klöver (Trifolium), hos oss troligen främst skogsklöver (T. medium). Andra värdväxter som nämns i litteraturen är rödklöver (T. pratense), strimklöver (T. striatum) och harklöver (T. arvense) (Rheinheimer et al. 2010). På öppna, torra marker såsom skogsbryn, torra betesmarker, slänter i igenväxande grustag eller stenbrott samt ruderatmarker. Arten är i sin nordliga utbredning sällsynt, trots allmänna värdväxter i en rad olika biotoper (Rheinheimer et al. 2010). Larven lever i värdväxtens omogna frökapslar, som svullnar upp och bildar mer eller mindre tydliga galler (Rheinheimer et al. 2010, Hoffmann 1954). Förpuppningen sker i jorden under värdväxten, och de fullbildade skalbaggarna kläcks fram under sensommaren-hösten. De kan även påträffas efter övervintring under våren och försommaren då dess fortplantning sker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· klövrar - Trifolium (Viktig)
· skogsklöver - Trifolium medium (Viktig)


Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker.

Hoffmann, A. (1954) Fauna de France 59. Coleopteres Curculionides 2

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Tychiini  
 • Släkte
  Tychius  
 • Art
  Tychius polylineatus, (Germar, 1824)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.