Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  varierad tornbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Variimorda villosa
Varierad tornbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5–8,5 mm lång skalbagge med brett huvud, långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs. Kroppen är svart med fläckar av ljus behåring på täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för varierad tornbagge Observationer i Sverige för varierad tornbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Öland och Gotland. Från Skåne föreligger inga sentida fynd, men på mellersta Gotland har arten påträffats i antal på flera lokaler på senare år. Närmast i Finland och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Iran och Kazakhstan, och arten uppges även från Japan och de östra delarna av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larven uppges utomlands leva i död ved av lövträd, främst sälg och Populus-arter. På Gotland har vad som misstänks vara angrepp av arten påträffats i vitrötad aspved. Skalbaggarna besöker blommor. Känd från Skåne, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i död ved av lövträd, enligt utländska litteraturuppgifter främst Salix- och Populus-arter. På Gotland har vad som misstänks vara angrepp av arten påträffats i vitrötad aspved. Skalbaggarna besöker blommor, framför allt av olika flockblomstriga men även älgört och baldersbrå.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· popplar
· popplar
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Levande träd
Levande träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Mordellidae (tornbaggar), Släkte Variimorda, Art Variimorda villosa (Schrank, 1781) - varierad tornbagge Synonymer Variimorda fasciata (Fabricius, 1775) nec (Forster, 1771)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larven uppges utomlands leva i död ved av lövträd, främst sälg och Populus-arter. På Gotland har vad som misstänks vara angrepp av arten påträffats i vitrötad aspved. Skalbaggarna besöker blommor. Känd från Skåne, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5,5–8,5 mm lång skalbagge med brett huvud, långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs. Kroppen är svart med fläckar av ljus behåring på täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för varierad tornbagge

Länsvis förekomst och status för varierad tornbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för varierad tornbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Öland och Gotland. Från Skåne föreligger inga sentida fynd, men på mellersta Gotland har arten påträffats i antal på flera lokaler på senare år. Närmast i Finland och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Iran och Kazakhstan, och arten uppges även från Japan och de östra delarna av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellini  
 • Släkte
  Variimorda  
 • Art
  Variimorda villosa(Schrank, 1781) - varierad tornbagge
  Synonymer
  Variimorda fasciata (Fabricius, 1775) nec (Forster, 1771)

Larvutvecklingen sker i död ved av lövträd, enligt utländska litteraturuppgifter främst Salix- och Populus-arter. På Gotland har vad som misstänks vara angrepp av arten påträffats i vitrötad aspved. Skalbaggarna besöker blommor, framför allt av olika flockblomstriga men även älgört och baldersbrå.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Artens starkt begränsade utbredning antyder att den har mycket specifika biotopkrav och således är känslig för alla ingrepp på de lokaler där den lever. Det förefaller högst sannolikt att den hotas av olika former av skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Döda lövträd tillhörande släktena Salix och Populus bör lämnas kvar där denna art kan tänkas förekomma. Arten har påträffats i flera ängen på Gotland och det är därför önskvärt att inte all död ved (särskilt inte stående, klena stammar) städas ut och bränns i samband med den traditionella fagningen av ängena.

Ehnström, B. 1983. Faunistiska anteckningar om vedskalbaggar. Ent. Tidskr. 104: 75–79.

Huggert, L. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 100–106.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellini  
 • Släkte
  Variimorda  
 • Art
  Variimorda villosa, (Schrank, 1781) - varierad tornbagge
  Synonymer
  Variimorda fasciata (Fabricius, 1775) nec (Forster, 1771)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.