Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xyletinus laticollis

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Xyletinus laticollis
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–4 mm lång skalbagge med starkt välvd, kort cylindrisk kropp och sågtandade antenner. Huvudet kan dras in under kroppen och är då inte synligt rakt uppifrån. Kroppen är svart och svagt glänsande. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Xyletinus laticollis Observationer i Sverige för Xyletinus laticollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Halland, Småland, Östergötland och Västergötland. Mycket få sentida fynd är kända, men arten kan möjligen vara förbisedd. Närmast i Danmark, Norge, Estland och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till östra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever i hård soltorkad spillning på sandmark, främst i kustområden. Påträffad i Halland, Småland, Östergötland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända, men arten kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i hård soltorkad spillning på sandmark, främst i kustområden. Arten är bl.a. funnen på fårbetad mark i Göteborgs skärgård.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Xyletinus, Art Xyletinus laticollis (Duftschmid, 1825) Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever i hård soltorkad spillning på sandmark, främst i kustområden. Påträffad i Halland, Småland, Östergötland och Västergötland. Inga sentida fynd är kända, men arten kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 3–4 mm lång skalbagge med starkt välvd, kort cylindrisk kropp och sågtandade antenner. Huvudet kan dras in under kroppen och är då inte synligt rakt uppifrån. Kroppen är svart och svagt glänsande. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Xyletinus laticollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Xyletinus laticollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Halland, Småland, Östergötland och Västergötland. Mycket få sentida fynd är kända, men arten kan möjligen vara förbisedd. Närmast i Danmark, Norge, Estland och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika österut till östra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Xyletininae  
 • Tribus
  Xyletinini  
 • Släkte
  Xyletinus  
 • Art
  Xyletinus laticollis(Duftschmid, 1825)

Larvutvecklingen sker i hård soltorkad spillning på sandmark, främst i kustområden. Arten är bl.a. funnen på fårbetad mark i Göteborgs skärgård.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Viktig)
Exploatering av sanddynsområden i kombination med minskat bete.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Upprätthåll betesdriften på sandstränder och torrängar och förhindra i görligaste mån att de exploateras på annat sätt.

Lundberg, S. 1991. De svenska Xyletinus-arterna (Coleoptera, Anobiidae). Ent. Tidskr. 112: 101–105.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Xyletininae  
 • Tribus
  Xyletinini  
 • Släkte
  Xyletinus  
 • Art
  Xyletinus laticollis, (Duftschmid, 1825)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.