Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xyletinus vaederoeensis

Organismgrupp Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl. Xyletinus vaederoeensis
  Skalbaggar, Ängrar, trägnagare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3,4 mm lång skalbagge med starkt välvd, kort cylindrisk kropp och sågtandade antenner. Huvudet kan dras in under kroppen och är då inte synligt rakt uppifrån. Kroppen är svartbrun och svagt glänsande, ben och antenner ljusare. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Xyletinus vaederoeensis Observationer i Sverige för Xyletinus vaederoeensis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Småland, Öland, Bohuslän, Södermanland och Uppland. Flertalet fynd är från östra Småland och Öland. Ej känd från övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och arten är känd från Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Cypern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har kläckts ur en barkfallen aspgren med hård, vitrötad ved samt ur en likaledes vitrötad askkvist. Sannolikt är det inte trädslaget utan konsistensen som är avgörande för lämpligheten som utvecklingssubstrat. Känd från Skåne, Småland, Öland, Bohuslän, Närke, Södermanland och Uppland. Flertalet fynd är från östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad lövträdsved. Arten har kläckts ur en barkfallen aspgren med hård, vitrötad ved samt ur en likaledes vitrötad askkvist. Sannolikt är det inte trädslaget utan konsistensen som är avgörande för lämpligheten som utvecklingssubstrat. Övriga fynd är gjorda vid håvning och bankning i lövskog med aspinslag.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Ptinidae (trägnagare), Släkte Xyletinus, Art Xyletinus vaederoeensis Lundberg, 1969 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har kläckts ur en barkfallen aspgren med hård, vitrötad ved samt ur en likaledes vitrötad askkvist. Sannolikt är det inte trädslaget utan konsistensen som är avgörande för lämpligheten som utvecklingssubstrat. Känd från Skåne, Småland, Öland, Bohuslän, Närke, Södermanland och Uppland. Flertalet fynd är från östra Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,5–3,4 mm lång skalbagge med starkt välvd, kort cylindrisk kropp och sågtandade antenner. Huvudet kan dras in under kroppen och är då inte synligt rakt uppifrån. Kroppen är svartbrun och svagt glänsande, ben och antenner ljusare. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Xyletinus vaederoeensis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Xyletinus vaederoeensis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Småland, Öland, Bohuslän, Södermanland och Uppland. Flertalet fynd är från östra Småland och Öland. Ej känd från övriga Norden. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och arten är känd från Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Cypern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Xyletininae  
 • Tribus
  Xyletinini  
 • Släkte
  Xyletinus  
 • Art
  Xyletinus vaederoeensisLundberg, 1969

Larvutvecklingen sker i vitrötad lövträdsved. Arten har kläckts ur en barkfallen aspgren med hård, vitrötad ved samt ur en likaledes vitrötad askkvist. Sannolikt är det inte trädslaget utan konsistensen som är avgörande för lämpligheten som utvecklingssubstrat. Övriga fynd är gjorda vid håvning och bankning i lövskog med aspinslag.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av lövskogsbestånd, i synnerhet sådana med inslag av asp, och omföring av dem till barrskog.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bibehåll lövskogen och undvik att rensa den på död ved på de lokaler där arten anträffats. Spara lövträd i samband med avverkningar.

Andersson, B. 1994. Inventering av skalbaggsfaunan i områdena Bjärssjön, Grytsjön, Hinshult, Hultebräan, Millemåla, Mjöshyltan, Stensjön, Vackerslätt. Nybro kommun, 1994.

Leiler, T.-E. och Prütz, P. 1977. Nya landskapsfynd av skalbaggar (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 95–96.

Lundberg, S. 1969. Xyletinus vaederoeensis nov. sp. (Col. Anobiidae). Ent. Tidskr. 90: 211–212.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 16 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 97: 15–20.

Lundberg, S. 1991. De svenska Xyletinus-arterna (Coleoptera, Anobiidae). Ent. Tidskr. 112: 101–105.

Olsson, Jan. 1980. Nya landskapsfynd av skalbaggar. Ent. Tidskr. 101: 43–44.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Bostrichoidea  
 • Familj
  Ptinidae - trägnagare 
 • Underfamilj
  Xyletininae  
 • Tribus
  Xyletinini  
 • Släkte
  Xyletinus  
 • Art
  Xyletinus vaederoeensis, Lundberg, 1969
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.