Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xylodromus testaceus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Xylodromus testaceus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5 mm lång, smal och platt kortvinge med parallella kroppsidor. Färgen är rödgul med något mörkare huvud. Antennerna är kraftigt byggda. Täckvingarnas punktur är tydlig men ej ordnad i längsrader. Täckvingarna är korta och täcker endast hälften av bakkroppen. Denna liksom många andra kortvingar är svåra att artbestämma och man bör anlita en specialist för att göra en säker bestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Xylodromus testaceus Observationer i Sverige för Xylodromus testaceus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i spridda landskap från Skåne till Södermanland. Närmast i Danmark och i ryska Karelen. Världsutbredningen omfattar Europa och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Främst funnen i gamla ihåliga ekar men även i stamhål på bok. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Huvudsakligen funnen i gamla ihåliga ekar men även i stamhål på bok. Fynd föreligger även under bark och på trädsvampar utanför stamhålen på ek samt i en savande björk. Flera närstående arter verkar ha en koppling till djurbon vilket kanske gäller även denna art då den är funnen i musgångar vid rötterna av gamla träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Xylodromus, Art Xylodromus testaceus (Erichson, 1840) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Främst funnen i gamla ihåliga ekar men även i stamhål på bok. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Södermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,5 mm lång, smal och platt kortvinge med parallella kroppsidor. Färgen är rödgul med något mörkare huvud. Antennerna är kraftigt byggda. Täckvingarnas punktur är tydlig men ej ordnad i längsrader. Täckvingarna är korta och täcker endast hälften av bakkroppen. Denna liksom många andra kortvingar är svåra att artbestämma och man bör anlita en specialist för att göra en säker bestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Xylodromus testaceus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Xylodromus testaceus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i spridda landskap från Skåne till Södermanland. Närmast i Danmark och i ryska Karelen. Världsutbredningen omfattar Europa och Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Omaliini  
 • Släkte
  Xylodromus  
 • Art
  Xylodromus testaceus(Erichson, 1840)

Biologin är dåligt känd. Huvudsakligen funnen i gamla ihåliga ekar men även i stamhål på bok. Fynd föreligger även under bark och på trädsvampar utanför stamhålen på ek samt i en savande björk. Flera närstående arter verkar ha en koppling till djurbon vilket kanske gäller även denna art då den är funnen i musgångar vid rötterna av gamla träd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Eftersom de flesta fynden har gjort i ihåliga gamla träd, främst ek och bok, är bristen på sådana det främsta hotet mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör spara gamla ihåliga lövträd i skogen och i alléer och ute i naturbetesmarker. I skogsskötseln av yngre och medelålders bestånd bör man inrikta skötsel mot att gamla grova träd även i en framtid skall finnas i skogsbestånden och ute i det öppna landskapet.

Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd. 4. Ent. Tidskr. 100: 71–79.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entomol. Meddel. 33: 97.

Huggert, L. & Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 92: 54–65.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Band 1. Krefeld, sid. 227.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. 6: 225.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Omaliinae - stinkkortvingar 
 • Tribus
  Omaliini  
 • Släkte
  Xylodromus  
 • Art
  Xylodromus testaceus, (Erichson, 1840)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.