Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xylophilus corticalis

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Xylophilus corticalis
  Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5 mm lång, svart skalbagge med ljusbruna täckvingar och kraftigt byggda antenner. På vardera täckvingen finns en stor svart fläck. Halssköldens bakhörn är utdragna i vassa spetsar, vilket gör att den liknar en liten knäppare. Den saknar dock hoppförmåga.
Utbredning
Länsvis förekomst för Xylophilus corticalis Observationer i Sverige för Xylophilus corticalis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Den finns dessutom i våra nordiska grannländer samt i Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i ganska lös, vitrötad ved i såväl stående som liggande löv- och barrträdved. Angrepp är påträffade i både herbiciddödad björk och branddödad ek. Larver har även påträffats i vanliga avverkningsstubbar av björk. Känd från spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i ganska lös, vitrötad, mycelrik ved av olika löv- och barrträd, främst grova stammar av både stående och liggande träd. Ofta rör det sig om barkfallna stammar som varit döda 5–10 år. Angrepp är påträffade i både herbiciddödad björk och branddödad ek, men också i vanliga avverkningsstubbar av björk. Arten påträffas dock främst i områden med gamla, naturskogsartade bestånd, där det finns gott om gamla döda träd. Larverna lever ofta några centimeter ner i ytveden. Arten kan utvecklas i samma veddelar under en följd av år. Larvutvecklingen sträcker sig över två år och förpuppningen sker i början av juni. Den fullbildade skalbaggen påträffas springande på döda trädstammar från mitten av juni till slutet av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· popplar
· popplar
· skogslind
· skogslind
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Eucnemidae (halvknäppare), Släkte Xylophilus, Art Xylophilus corticalis (Paykull, 1800) Synonymer Xylobius corticalis (Paykull, 1800)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i ganska lös, vitrötad ved i såväl stående som liggande löv- och barrträdved. Angrepp är påträffade i både herbiciddödad björk och branddödad ek. Larver har även påträffats i vanliga avverkningsstubbar av björk. Känd från spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 5 mm lång, svart skalbagge med ljusbruna täckvingar och kraftigt byggda antenner. På vardera täckvingen finns en stor svart fläck. Halssköldens bakhörn är utdragna i vassa spetsar, vilket gör att den liknar en liten knäppare. Den saknar dock hoppförmåga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Xylophilus corticalis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Xylophilus corticalis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från spridda landskap från Skåne till Gästrikland. Den finns dessutom i våra nordiska grannländer samt i Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Melasinae  
 • Tribus
  Xylobiini  
 • Släkte
  Xylophilus  
 • Art
  Xylophilus corticalis(Paykull, 1800)
  Synonymer
  Xylobius corticalis (Paykull, 1800)

Larvutvecklingen sker i ganska lös, vitrötad, mycelrik ved av olika löv- och barrträd, främst grova stammar av både stående och liggande träd. Ofta rör det sig om barkfallna stammar som varit döda 5–10 år. Angrepp är påträffade i både herbiciddödad björk och branddödad ek, men också i vanliga avverkningsstubbar av björk. Arten påträffas dock främst i områden med gamla, naturskogsartade bestånd, där det finns gott om gamla döda träd. Larverna lever ofta några centimeter ner i ytveden. Arten kan utvecklas i samma veddelar under en följd av år. Larvutvecklingen sträcker sig över två år och förpuppningen sker i början av juni. Den fullbildade skalbaggen påträffas springande på döda trädstammar från mitten av juni till slutet av juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Arten är mycket lokal, och även om den kan leva i många olika trädslag, ställer den höga krav på kvaliten på rötveden. Den är nästan uteslutande funnen inom områden där det finns många andra rödlistade vedlevande insekter. Möjligheten att ha kvar arten inom kulturskogen bedöms som små såvida man inte generellt ökar lövinblandningen och mängden med död ved speciellt av björk, klibbal och bok i skogen. Arten är hotad på flera av sina lokaler i landet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Den viktiga åtgärden är att avsätta fler naturresevat med gammal lövskog i södra Sverige, samt att generellt öka mängden död ved i skogen. Ett sätt som borde prövas för att öka mängden död lövved inom områden där arten finns är att ringbarka några träd varje år.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 105 Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. Ent. Tidskr. 101: 34.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd. Ent. Tidskr. 98: 21.

Leiler, T.-E. 1947. Bidrag till kännedomen om svenska Coleopteras utbredning och levnadssätt. Opusc. Ent. 12: 158.

Lundberg, S. 1967. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 10. Ent. Tidskr. 88: 78.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 249.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Eucnemidae - halvknäppare 
 • Underfamilj
  Melasinae  
 • Tribus
  Xylobiini  
 • Släkte
  Xylophilus  
 • Art
  Xylophilus corticalis, (Paykull, 1800)
  Synonymer
  Xylobius corticalis (Paykull, 1800)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.