Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Nephrotoma lundbecki

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Nephrotoma lundbecki
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt mörk strimharkrank med vinglängd 11-14 mm och svarta antenner. Huvudet mest svart, men med en bred gul ring runt ögonen och delvis gula kinder nedanför antennerna. Mellankroppen är mörkt grågul med breda svarta sammanhängande längsgående band. Bakkroppen är mörkt gul och har ett brett helt eller nästan sammanhängande mörkt längsgående band på ovansidan och på vardera sidan. Hanen har ett mindre ljust fält på både över- och undersida av sista bakkroppsleden. För att göra säkra artbestämningar behövs studier av hanens och honans könsdelar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Nephrotoma lundbecki Observationer i Sverige för Nephrotoma lundbecki
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Arten är inte ovanlig i arktiska områden upp till 2 600 meter över havet på norra halvklotet. Den tillhör de allra nordligaste arterna av harkrankar i världen, och det finns fynd från de nordligaste delarna av Grönland. Fynden i Norden är få och det sydligaste är från fjällområden i södra Norge. Det enda fyndet i Sverige är från Abisko år 1922. Arten är troligen sällsynt eller möjligen försvunnen från Sverige, men kunskapsluckorna är stora då få försök att hitta harkrankar gjorts i nordligaste Sverige sedan 1950-talet.Den är kandidat för rödlistning i Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten lever primärt i kalla exponerade habitat på tundra och fuktiga fjällsluttningar. Enda svenska fyndet i Abisko (1922). Varmare klimat är ett potentiellt hot mot artens miljö. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De flesta fynd av N. lundbecki är från tundran och öppna fjällområden där larverna hittats i våt jord, i vissa fall i närheten av sjöar. Några fynd är från nordliga skogsområden. Forskare har antagit att larverna lever på mikroorganismer eller detritus.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Nephrotoma, Art Nephrotoma lundbecki (Nielsen, 1907) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten lever primärt i kalla exponerade habitat på tundra och fuktiga fjällsluttningar. Enda svenska fyndet i Abisko (1922). Varmare klimat är ett potentiellt hot mot artens miljö. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En relativt mörk strimharkrank med vinglängd 11-14 mm och svarta antenner. Huvudet mest svart, men med en bred gul ring runt ögonen och delvis gula kinder nedanför antennerna. Mellankroppen är mörkt grågul med breda svarta sammanhängande längsgående band. Bakkroppen är mörkt gul och har ett brett helt eller nästan sammanhängande mörkt längsgående band på ovansidan och på vardera sidan. Hanen har ett mindre ljust fält på både över- och undersida av sista bakkroppsleden. För att göra säkra artbestämningar behövs studier av hanens och honans könsdelar.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för Nephrotoma lundbecki

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Nephrotoma lundbecki

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är inte ovanlig i arktiska områden upp till 2 600 meter över havet på norra halvklotet. Den tillhör de allra nordligaste arterna av harkrankar i världen, och det finns fynd från de nordligaste delarna av Grönland. Fynden i Norden är få och det sydligaste är från fjällområden i södra Norge. Det enda fyndet i Sverige är från Abisko år 1922. Arten är troligen sällsynt eller möjligen försvunnen från Sverige, men kunskapsluckorna är stora då få försök att hitta harkrankar gjorts i nordligaste Sverige sedan 1950-talet.Den är kandidat för rödlistning i Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Nephrotoma  
 • Art
  Nephrotoma lundbecki(Nielsen, 1907)

De flesta fynd av N. lundbecki är från tundran och öppna fjällområden där larverna hittats i våt jord, i vissa fall i närheten av sjöar. Några fynd är från nordliga skogsområden. Forskare har antagit att larverna lever på mikroorganismer eller detritus.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Utvecklingen mot ett allt varmare klimat kan vara ett hot för arten åtminstone i Sverige och andra delar av Norden.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Motverka klimatförändringarna internationellt och ökat skydd för arktiska ekosystem. Riktade eftersökningar i artens utbredningsområde för att få bättre kunskap om nuvarande status och biologi behövs.

Gelhaus, J.K. & Podenas, S. 2006. The diversity and distribution of crane flies (Insecta: Diptera: Tipuloidea) in the Hovsgol lake watershed, northern Mongolia. Hos: Goulden, C., Sitnikova, T., Gelhaus, J.K. & Boldgiv, B. (red.) The geology, biodiversity and ecology of Lake Hovsgol, Mongolia. Backhuys, Leiden, pp. 279-303.

Oosterbroek P, Brodo F, Lantsov V.I. & Stary J. 2007.- The Tipulidae and Limoniidae of Greenland (Diptera, Nematocera, Craneflies). Entomologiska Meddelelser 75: 3-33.

Oosterbroek, P. & Tangelder, I.R.M. 1987. A new subspecies, Nephrotoma lundbecki alexanderi, described from south of the maximum extent of the Laurentide Ice and new distribution records for other Nearctic Nephrotoma (Diptera: Tipulidae). The Canadian Entomologist 119: 49-53.

Salmela J. 2008. Semiaquatic fly (Diptera, Nematocera) fauna of fens, springs, headwater streams and alpine wetlands in the northern boreal ecoregion, Finland. W-album 6: 1-63.

Theowald B 1980. 15. Tipulidae. Hos: Lindner E. (red.), Die Fliegen der palaearktischen Region. 3(5): 32--59.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Nephrotoma  
 • Art
  Nephrotoma lundbecki, (Nielsen, 1907)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin 2012.