Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dynstrimharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Nephrotoma quadristriata
Dynstrimharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dynstrimharkranken är en brungult färgad harkrank. Huvudet är gulaktigt, likaså mellankroppen som dessutom har tre mörka linjer. Bakkroppen är gul med mörkare rygglinje och mörkare sidolinjer. Benen är brungula med mörkare tarser. Vingarna är brungula med ljusbrunt vingmärke i framkanten och svagt skuggad i spetsen, vinglängd är 12–13 mm. Antennerna är långa där de två första lederna är gula, de övriga är svarta. För att skilja arten från närstående arter bör bakkroppsspetsens (hypopygium) studeras.
Utbredning
Länsvis förekomst för dynstrimharkrank Observationer i Sverige för dynstrimharkrank
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns endast äldre fynd från Skåne, Halland, Öland, Gotland och Norrbotten. Det senast kända fyndet är från Skåne (Vitemölla 1948), men arten finns sannolikt kvar på Gotska Sandön och i Norrbotten. Arten är utbredd över stora delar av Europa och Centralasien, inklusive Danmark och Finland. Dynstrimharkranken är sällsynt i hela sitt utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast äldre belägg från Skåne, Halland, Öland, Gotland och Norrbotten. Senaste kända fynd är från Skåne (Vitemölla 1948) men arten finns sannolikt kvar i Norrbotten. Arten är endast påträffad i dynvåtmarker vid kusterna. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (50-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii)c(iv)).
Ekologi
Dynstrimharkranken är i Sverige endast påträffad i dynsand vid kusterna. Sannolikt lever larven i fuktig sand. Utanför Sverige har arten påträffats i rad olika habitat, såsom torr sandtallskog och fuktängar.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Nephrotoma, Art Nephrotoma quadristriata (Schummel, 1833) - dynstrimharkrank Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast äldre belägg från Skåne, Halland, Öland, Gotland och Norrbotten. Senaste kända fynd är från Skåne (Vitemölla 1948) men arten finns sannolikt kvar i Norrbotten. Arten är endast påträffad i dynvåtmarker vid kusterna. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (50-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii)c(iv)).
Dynstrimharkranken är en brungult färgad harkrank. Huvudet är gulaktigt, likaså mellankroppen som dessutom har tre mörka linjer. Bakkroppen är gul med mörkare rygglinje och mörkare sidolinjer. Benen är brungula med mörkare tarser. Vingarna är brungula med ljusbrunt vingmärke i framkanten och svagt skuggad i spetsen, vinglängd är 12–13 mm. Antennerna är långa där de två första lederna är gula, de övriga är svarta. För att skilja arten från närstående arter bör bakkroppsspetsens (hypopygium) studeras.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dynstrimharkrank

Länsvis förekomst och status för dynstrimharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dynstrimharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns endast äldre fynd från Skåne, Halland, Öland, Gotland och Norrbotten. Det senast kända fyndet är från Skåne (Vitemölla 1948), men arten finns sannolikt kvar på Gotska Sandön och i Norrbotten. Arten är utbredd över stora delar av Europa och Centralasien, inklusive Danmark och Finland. Dynstrimharkranken är sällsynt i hela sitt utbredningsområde.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Nephrotoma  
 • Art
  Nephrotoma quadristriata(Schummel, 1833) - dynstrimharkrank

Dynstrimharkranken är i Sverige endast påträffad i dynsand vid kusterna. Sannolikt lever larven i fuktig sand. Utanför Sverige har arten påträffats i rad olika habitat, såsom torr sandtallskog och fuktängar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark, Öppna strandbiotoper, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Sötvattensstrand, Småvatten

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Sekundära, sk grå dyner, utan skog har minskat i areal pga igenplantering och igenväxning. Arten påverkas troligtvis negativt av störningar exempelvis tramp av människor och djur.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Skydda lokaler där arten påträffas. Bättre kunskap krävs om artens utbredning och biologi.

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Dufour, C. 2003. Descriptions of four new species of Tipulidae from the Alpes-Maritimes in southern France (Diptera, Tipulidae). Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Naturelles 126: 69–80.

Lindner, E. 1980. Die Fliegen der paläarktischen Region Band III:5. 15 Tipulidae. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.

Nielsen, P. 1925. Stankelben. Danmarks Fauna 28. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.

Stubbs, A. E. 2003. Tipulidae and Allies – Craneflies. Managing Priority Habitats for Invertebrates 17: 1–158.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Nephrotoma  
 • Art
  Nephrotoma quadristriata, (Schummel, 1833) - dynstrimharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.