Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tipula siebkei

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula siebkei
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kortribbad storharkrank är den enda representanten för undersläktet Mediotipula i Sverige. Förutom könsdelarna är det bästa kännetecknet den reducerade vingribban (kallas R2) i främre delen av vingen och som inte når vingkanten och att hanarna har en v-formad hårborste på undersidan av bakkroppens sista segment. Huvudet är ofta grått. Mellankroppen är brungul med fyra bruna längsstrimmor. Bakkroppen är glänsande brungul. Vingarna har ett gulbrunt märke i överkanten och ett ljust halvmånformat tvärband men saknar andra fläckar. Kroppslängd 8-11 mm och vinglängd 11-14 mm, dvs den är relativt liten för att vara en storharkrank.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tipula siebkei Observationer i Sverige för Tipula siebkei
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från arton europeiska länder men inte utanför Europa. De två svenska fynden i Bohuslän och Öland och ett fynd i södra Norge utgör nordgräns för arten. Inte hittad i Norges sedan 1800-talet och i Sverige sedan 1940-talet vilket kan tyda på att den är försvunnen sedan länge. Färskaste fyndet från Norden är från Danmark under 1970-talet. Rödlistad i Schweiz och kandidat för rödlistning i Storbritannien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten är endast påträffad i Bohuslän och på Öland. Ej känd från Finland, Ryssland, Baltikum eller Tyskland men väl Danmark och Storbritannien (ett fynd). Arten är påträffad i trädbevuxen betesmark och larven lever i murken aspved samt troligen andra trädslag. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (50-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii)).
Ekologi
Väldigt lite är känt om artens levnadssätt och miljökrav. Den är dock funnen i trädbevuxen betesmark och larverna i murken aspved. Flygtiden är maj till juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp
· asp
Dött träd
Dött träd
· asp
· asp
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula siebkei Zetterstedt, 1852 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är endast påträffad i Bohuslän och på Öland. Ej känd från Finland, Ryssland, Baltikum eller Tyskland men väl Danmark och Storbritannien (ett fynd). Arten är påträffad i trädbevuxen betesmark och larven lever i murken aspved samt troligen andra trädslag. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (50-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii)).
Kortribbad storharkrank är den enda representanten för undersläktet Mediotipula i Sverige. Förutom könsdelarna är det bästa kännetecknet den reducerade vingribban (kallas R2) i främre delen av vingen och som inte når vingkanten och att hanarna har en v-formad hårborste på undersidan av bakkroppens sista segment. Huvudet är ofta grått. Mellankroppen är brungul med fyra bruna längsstrimmor. Bakkroppen är glänsande brungul. Vingarna har ett gulbrunt märke i överkanten och ett ljust halvmånformat tvärband men saknar andra fläckar. Kroppslängd 8-11 mm och vinglängd 11-14 mm, dvs den är relativt liten för att vara en storharkrank.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tipula siebkei

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tipula siebkei

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från arton europeiska länder men inte utanför Europa. De två svenska fynden i Bohuslän och Öland och ett fynd i södra Norge utgör nordgräns för arten. Inte hittad i Norges sedan 1800-talet och i Sverige sedan 1940-talet vilket kan tyda på att den är försvunnen sedan länge. Färskaste fyndet från Norden är från Danmark under 1970-talet. Rödlistad i Schweiz och kandidat för rödlistning i Storbritannien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Mediotipula)  
 • Art
  Tipula siebkeiZetterstedt, 1852

Väldigt lite är känt om artens levnadssätt och miljökrav. Den är dock funnen i trädbevuxen betesmark och larverna i murken aspved. Flygtiden är maj till juli.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp - Populus tremula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· asp - Populus tremula (Viktig)
Minskade områden med betesmark kan utgöra ett hot för den kortribbade storharkranken. Ökningen av död ved under de senaste årtiondena kan gynna arten, och i Sverige kan utvecklingen mot ett varmare klimat möjligen betyda att arten kan återkomma.
Fortsatt och förbättrad hävd av betesmarker, inte minst de med död ved, kan gynna arten. Artens bör eftersökas så att aktuell utbredning och status kan fastställas.

Lackschewitz 1933. Revision der in Siebkes Catalogus Diterorum angeführten Tipuliden. Norsk Entomologisk Tidsskrift 3: 238-256.

Oosterbroek, P. 2011. Catalogue of the Craneflies of the World (Diptera, Tipuloidea: Pediciidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Tipulidae) http://nlbif.eti.uva.nl/ccw/index.php

Savchenko, E.N. 1961. Crane-flies (Diptera, Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus Tipula L., (part 1). Fauna USSR, N.S. 79. Nasekomye Dvukrylye [Diptera], 2(3): 1-487.

Theowald, B. 1978. 15. Tipulidae. Hos: Lindner, E. (red.), Die Fliegen der palaearktischen Region, 3(5)1, Lief. 318: 405-436.

Tjeder, B. 1946. Några for Sverige nya Tipulider. Entomologisk Tidskrift 67: 48-50.

Zetterstedt, J.W. 1852. Diptera Scandinaviae, disposita et descripta. Lundae [= Lund], 11: i-xii, 4091-4546.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Mediotipula)  
 • Art
  Tipula siebkei, Zetterstedt, 1852
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin 2011