Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dicranota robusta

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Dicranota robusta
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Dicranota robusta Observationer i Sverige för Dicranota robusta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En rinnande-vatten-art som endast påträffats en gång i Sverige (Småland på 50-talet). Möjligen kalkgynnad. Förekommer i nordvästra Europa samt i några av östländerna, t ex på Baltikum och i forna Jugoslavien. Påträffad i samtliga nordiska länder utom Island.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
En rinnande-vatten-art som endast påträffats en gång i Sverige (Småland på 50-talet). Möjligen kalkgynnad. Känd från Danmark, Norge och Finland. Larver av släktet samlas regelbundet in i miljööverkaning men bestäms sällan eller aldrig till art. Genomgång av insamlat material skulle kunna leda till förbättrat kunskapsläge. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Få uppgifter finns om arterns närmare habitatval i nordiska förhållanden. I en serbisk studie där akvatisk fauna samlades in på ett 10-tal lokaler i ett vattendrag återfanns arten endast i hastigt rinnande vatten (forsande), bredd 4-6m, maxdjup 25 cm, 650 möh. Hastigt rinnande vatten med stenig botten är också habitat för larven enligt brittiska studier. Larverna i underfamiljen Pediciinae är rovlevande. Även om de vuxna djuren saknas det artspecifik information om levnadssätt men med stor sannolikhet kan harkrankarna hittas i vegetationen intill vattendragen där larverna lever.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
· ryggradslösa djur
· ryggradslösa djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Pediciidae (hårögonharkrankar), Släkte Dicranota, Art Dicranota robusta Lundström, 1912 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En rinnande-vatten-art som endast påträffats en gång i Sverige (Småland på 50-talet). Möjligen kalkgynnad. Känd från Danmark, Norge och Finland. Larver av släktet samlas regelbundet in i miljööverkaning men bestäms sällan eller aldrig till art. Genomgång av insamlat material skulle kunna leda till förbättrat kunskapsläge. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dicranota robusta

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dicranota robusta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En rinnande-vatten-art som endast påträffats en gång i Sverige (Småland på 50-talet). Möjligen kalkgynnad. Förekommer i nordvästra Europa samt i några av östländerna, t ex på Baltikum och i forna Jugoslavien. Påträffad i samtliga nordiska länder utom Island.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Pediciidae - hårögonharkrankar 
 • Underfamilj
  Pediciinae  
 • Släkte
  Dicranota  
 • Undersläkte
  Dicranota (Paradicranota)  
 • Art
  Dicranota robustaLundström, 1912

Få uppgifter finns om arterns närmare habitatval i nordiska förhållanden. I en serbisk studie där akvatisk fauna samlades in på ett 10-tal lokaler i ett vattendrag återfanns arten endast i hastigt rinnande vatten (forsande), bredd 4-6m, maxdjup 25 cm, 650 möh. Hastigt rinnande vatten med stenig botten är också habitat för larven enligt brittiska studier. Larverna i underfamiljen Pediciinae är rovlevande. Även om de vuxna djuren saknas det artspecifik information om levnadssätt men med stor sannolikhet kan harkrankarna hittas i vegetationen intill vattendragen där larverna lever.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· ryggradslösa djur - Evertebrata (Viktig)
Kunskapen om arten är för dålig för att hotbild skall kunna avgöras.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Larver av släktet samlas regelbundet in i miljöövervakningens bottenfaunaundersökningar men bestäms sällan eller aldrig till art. Genomgång av insamlat material och insamling av adulter på till synes lämpliga lokaler där larver i släktet påträffats, skulle kunna leda till förbättrat kunskapsläge.
Faktabladet är inte färdigt. Uppdateras under 2012.

Cragg, J.B. 1961. Some Aspects of the Ecology of Moorland Animals. Journal of Ecology, 49-3: 477-506.

Djikanovic, V., Jakovcev-Todorovic, D., Nikolic, V., Paunovic, M. & Cakic, P. 2008. Qualitative composition of communities of aquatic macroinvertebrates along the course of the Golijska Moravica River(West-Central Serbia). Arch. Biol. Sci., Belgrade, 60 (1), 133-144.

Reusch, H. & Oosterbroek, P. 1997. Diptera Limoniidae and pediciidae, Short-palped crane flies. Pp. 105-132. I: Nilsson, A.N. (red.) Aquatic Insects of North Europe. Volume 2. Apollo Books, Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Pediciidae - hårögonharkrankar 
 • Underfamilj
  Pediciinae  
 • Släkte
  Dicranota  
 • Undersläkte
  Dicranota (Paradicranota)  
 • Art
  Dicranota robusta, Lundström, 1912
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2013