Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atheta pandionis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Atheta pandionis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ca 3 mm lång kortvinge. Svart eller svartbrun, täckvingar röd- eller gulbruna, ben gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atheta pandionis Observationer i Sverige för Atheta pandionis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Åsele, Lycksele, Pite och Lule lappmark. Närmast i Norge och Finland samt i Estland. Världsutbredningen omfattar förutom Norden och Baltikum endast den europeiska delen av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i bo av fiskgjuse, ormvråk och havsörn, men också i anslutning till gamla tallar med angrepp av reliktbock (Nothorhina muricata). Flera fynd är gjorda vid fällfångster i urskogsreservat. Utbredd från Medelpad till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (40-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (160-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i bo av fiskgjuse, ormvråk och havsörn, men också i anslutning till gamla tallar med angrepp av reliktbock (Nothorhina muricata). Flera fynd är gjorda vid fällfångster i urskogsreservat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Atheta, Art Atheta pandionis Scheerpeltz, 1958 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i bo av fiskgjuse, ormvråk och havsörn, men också i anslutning till gamla tallar med angrepp av reliktbock (Nothorhina muricata). Flera fynd är gjorda vid fällfångster i urskogsreservat. Utbredd från Medelpad till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (40-240). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (160-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En ca 3 mm lång kortvinge. Svart eller svartbrun, täckvingar röd- eller gulbruna, ben gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atheta pandionis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atheta pandionis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Åsele, Lycksele, Pite och Lule lappmark. Närmast i Norge och Finland samt i Estland. Världsutbredningen omfattar förutom Norden och Baltikum endast den europeiska delen av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Alaobia)  
 • Art
  Atheta pandionisScheerpeltz, 1958

Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i bo av fiskgjuse, ormvråk och havsörn, men också i anslutning till gamla tallar med angrepp av reliktbock (Nothorhina muricata). Flera fynd är gjorda vid fällfångster i urskogsreservat.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T. 1970. Kortvingar, häfte 6. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Athetini  
 • Släkte
  Atheta  
 • Undersläkte
  Atheta (Alaobia)  
 • Art
  Atheta pandionis, Scheerpeltz, 1958
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.