Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  öländsk rödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus triangulum
Öländsk rödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, ganska platt skalbagge som är svart med vackert rödbruna tackvingar. Halsskölden är tydligt klockformad med skarpvinkliga bakhörn. Antennerna är ganska kraftigt byggda. På undersidan av djuret mellan bakkropp och mellankropp finns en hopptapp med vars hjälp arten kan ta ett lång hopp om den faller på ryggen. Denna art är mycket svår att skilja från andra närstående arter varför en specialist bör utföra artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för öländsk rödrock Observationer i Sverige för öländsk rödrock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från mellersta Öland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Tyskland och italien österut till Ukraina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larven lever som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. I Sverige är arten påträffad i rödmurken ved av ek, dels på marken liggande stamdelar, dels i gamla avverkningsstubbar. I Mellaneuropa är arten även påträffad i bok och ask. Arten är i Sverige enbart känd från Öland, där den påträffats vid flera tillfällen i Halltorps hage. Den är mycket svårbestämd, och har tidigare förväxlats med närstående arter. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 (20-200) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-32) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i brunrötad ved av ek, på marken liggande stamdelar och i gamla avverkningsstubbar. I Mellaneuropa är arten även påträffad i bok och ask. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. Utvecklingen tar flera år. Arten kan förmodligen utnyttja samma veddelar under mera än ett decennium som utvecklingsplats. Den fullbildade skalbaggen kläcks på sensommaren – höst och övervintrar sedan i puppkammaren i veden. Den lämnar utvecklingsplatsen i början av maj nästa år och kan då hittas krypande utanpå den döda veden eller sittande på blad i närheten. I Mellaneuropa är arten även påträffad i bok och ask.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus triangulum (Dorn, 1924) - öländsk rödrock Synonymer Ampedus nemoralis Bouwer, 1980

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larven lever som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. I Sverige är arten påträffad i rödmurken ved av ek, dels på marken liggande stamdelar, dels i gamla avverkningsstubbar. I Mellaneuropa är arten även påträffad i bok och ask. Arten är i Sverige enbart känd från Öland, där den påträffats vid flera tillfällen i Halltorps hage. Den är mycket svårbestämd, och har tidigare förväxlats med närstående arter. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 (20-200) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-32) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
En långsmal, ganska platt skalbagge som är svart med vackert rödbruna tackvingar. Halsskölden är tydligt klockformad med skarpvinkliga bakhörn. Antennerna är ganska kraftigt byggda. På undersidan av djuret mellan bakkropp och mellankropp finns en hopptapp med vars hjälp arten kan ta ett lång hopp om den faller på ryggen. Denna art är mycket svår att skilja från andra närstående arter varför en specialist bör utföra artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för öländsk rödrock

Länsvis förekomst och status för öländsk rödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för öländsk rödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från mellersta Öland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Tyskland och italien österut till Ukraina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus triangulum(Dorn, 1924) - öländsk rödrock
  Synonymer
  Ampedus nemoralis Bouwer, 1980

Larvutvecklingen sker i brunrötad ved av ek, på marken liggande stamdelar och i gamla avverkningsstubbar. I Mellaneuropa är arten även påträffad i bok och ask. Larven lever åtminstone delvis som rovdjur på andra larver av vedlevande insekter. Utvecklingen tar flera år. Arten kan förmodligen utnyttja samma veddelar under mera än ett decennium som utvecklingsplats. Den fullbildade skalbaggen kläcks på sensommaren – höst och övervintrar sedan i puppkammaren i veden. Den lämnar utvecklingsplatsen i början av maj nästa år och kan då hittas krypande utanpå den döda veden eller sittande på blad i närheten. I Mellaneuropa är arten även påträffad i bok och ask.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Arten är genom sin mycket begränsade utbredning ytterst känslig för successionsglapp i födotillgången samt hot genom olika stokastiska faktorer. Den är även mycket känslig för insamling, främst om man petar sönder den döda veden som den utvecklas i.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det gäller att nyskapa så mycket död ved som möjligt i Halltorpsområdet så att arten framledes kan finna rödmurken ekved. Det är dessutom önskvärt att arten samlas så lite som möjligt. Främst bör eftersök efter den i den döda ekveden undvikas eftersom substratet fragmenteras..

Koch, H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie, Bd. 2: 6.

Lohse, G. A. & Lucht, W. H. 1992. Die Käfer Mitteleuropas, 2 Suppl. Bd.: 30.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus triangulum, (Dorn, 1924) - öländsk rödrock
  Synonymer
  Ampedus nemoralis Bouwer, 1980
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.