Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anaspis garneysi

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Anaspis garneysi
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En strax över 3 mm lång svart art med bruna ben. Kroppen är spolformad och benen är ganska långa och kraftigt byggda. Antennerna är även ganska långa och tunna. De första antennlederna är gulröda liksom framkanten på huvudet.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anaspis garneysi Observationer i Sverige för Anaspis garneysi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd, men arten kan möjligen vara förbisedd. Närmast i Danmark och i Baltikum (Lettland). Världsutbredningen är begränsad till Väst- och Nordeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Mycket litet är känt om biologin. Anaspis-arternas larver tycks dock generellt utvecklas i död ved. I Danmark funnen på döda lövträdsgrenar där den möjligen utvecklats. Den fullbildade skalbaggen påträffas även i blommor. Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd, men arten kan möjligen vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Anaspis-arternas larver tycks dock generellt utvecklas i död ved. I Danmark är arten påträffad på döda lövträdsgrenar på en lokal med grova ekar och gott om död ved. Den fullbildade skalbaggen påträffas även i blommor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scraptiidae (ristbaggar), Släkte Anaspis, Art Anaspis garneysi Fowler, 1889 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Mycket litet är känt om biologin. Anaspis-arternas larver tycks dock generellt utvecklas i död ved. I Danmark funnen på döda lövträdsgrenar där den möjligen utvecklats. Den fullbildade skalbaggen påträffas även i blommor. Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd, men arten kan möjligen vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En strax över 3 mm lång svart art med bruna ben. Kroppen är spolformad och benen är ganska långa och kraftigt byggda. Antennerna är även ganska långa och tunna. De första antennlederna är gulröda liksom framkanten på huvudet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anaspis garneysi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anaspis garneysi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne. Inga sentida fynd, men arten kan möjligen vara förbisedd. Närmast i Danmark och i Baltikum (Lettland). Världsutbredningen är begränsad till Väst- och Nordeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Scraptiidae - ristbaggar 
 • Underfamilj
  Anaspidinae  
 • Tribus
  Anaspidini  
 • Släkte
  Anaspis  
 • Art
  Anaspis garneysiFowler, 1889

Biologin är dåligt känd. Anaspis-arternas larver tycks dock generellt utvecklas i död ved. I Danmark är arten påträffad på döda lövträdsgrenar på en lokal med grova ekar och gott om död ved. Den fullbildade skalbaggen påträffas även i blommor.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Om arten återigen skulle påträffas i landet kan snabba och speciellt riktade vårdåtgärder komma ifråga.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1969. Die Käfer Mitteleuropas Bd 8: 193.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 313 Lindroth, C.-H. 1933. Olikfotade skalbaggar. Svensk Insektfauna 27: 86–87.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Scraptiidae - ristbaggar 
 • Underfamilj
  Anaspidinae  
 • Tribus
  Anaspidini  
 • Släkte
  Anaspis  
 • Art
  Anaspis garneysi, Fowler, 1889
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.