Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anogcodes rufiventris

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Anogcodes rufiventris
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8-12 mm lång, långsträckt skalbagge med påfallande långa antenner och ben. Honan och hanen är olika i färgteckningen. Hanen är svart med ett brett gult band efter täckvingarna medan honan är mera enfärgat gul med en röd anstrykning. På täckvingarna syns svaga längsribbor. Ovansidan är tydligt behårad med korta hårstrån.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anogcodes rufiventris Observationer i Sverige för Anogcodes rufiventris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Norden endast påträffad på Gotska Sandön och på norra Gotland (Fårön). På Gotska Sandön är arten ej speciellt sällsynt på dynsandens gräs men fynden från Fårön är mest av gammalt datum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i Sverige i död tallved, t.ex. drivved, gamla brädor eller annan död ved som ligger marknära på torra varma marker. I Norden endast påträffad på Gotska Sandön och på norra Gotland (Fårön). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (50-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i Sverige i död tallved. Drivved, gamla bräder eller annan död ved som ligger marknära på torra varma marker föredras. I Mellaneuropa har artens larver även påträffats i torra gamla örtstjälkar. Larverna gnager slingrande gångar i den död och ganska lösa veden. Utvecklingen sträcker sig över ett par år. Den fullbildade skalbaggen lämnar virket från slutet av juni till början av augusti och påträffas då bl.a. på blommande strandråd och andra dyngräs. De söker även pollen och nektar i vanliga blomväxter som vildmorot.
Landskapstyper
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Havsstrand
Havsstrand
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Oedemeridae (blombaggar), Släkte Anogcodes, Art Anogcodes rufiventris (Scopoli, 1763) Synonymer Anoncodes rufiventris (Scopoli, 1763), strandblombagge, Nacerda rufiventris (Scopoli, 1763)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i Sverige i död tallved, t.ex. drivved, gamla brädor eller annan död ved som ligger marknära på torra varma marker. I Norden endast påträffad på Gotska Sandön och på norra Gotland (Fårön). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (50-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 8-12 mm lång, långsträckt skalbagge med påfallande långa antenner och ben. Honan och hanen är olika i färgteckningen. Hanen är svart med ett brett gult band efter täckvingarna medan honan är mera enfärgat gul med en röd anstrykning. På täckvingarna syns svaga längsribbor. Ovansidan är tydligt behårad med korta hårstrån.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anogcodes rufiventris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anogcodes rufiventris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden endast påträffad på Gotska Sandön och på norra Gotland (Fårön). På Gotska Sandön är arten ej speciellt sällsynt på dynsandens gräs men fynden från Fårön är mest av gammalt datum.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Nacerdini  
 • Släkte
  Anogcodes  
 • Art
  Anogcodes rufiventris(Scopoli, 1763)
  Synonymer
  Anoncodes rufiventris (Scopoli, 1763)
  strandblombagge
  Nacerda rufiventris (Scopoli, 1763)

Larvutvecklingen sker i Sverige i död tallved. Drivved, gamla bräder eller annan död ved som ligger marknära på torra varma marker föredras. I Mellaneuropa har artens larver även påträffats i torra gamla örtstjälkar. Larverna gnager slingrande gångar i den död och ganska lösa veden. Utvecklingen sträcker sig över ett par år. Den fullbildade skalbaggen lämnar virket från slutet av juni till början av augusti och påträffas då bl.a. på blommande strandråd och andra dyngräs. De söker även pollen och nektar i vanliga blomväxter som vildmorot.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Eftersom arten i Sverige har en mycket begränsad utbredning har kontinuiteten av lämpligt yngelmaterial en stor betydelse för artens möjlighet att överleva på lokalerna. På Gotska Sandön finns så pass god tallgång på död tallved i strandnära miljö att faran för födobrist för larverna är mindre än på Fårön.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man borde genom ett riktat sök efter arten på Fårön och möjligen även på andra lokaler på norra Gotland försöka få en aktuell bild över artens status på Gotland. Utgående från detta skulle man kunna förstärka artens överlevnadsmöjligheter genom att delvis gräva ner gamla bräder och annat gammalt virke i strandsanden.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1969. Die Käfer Mitteleuropas, Band 8. Krefeld:84.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Band 2. Krefeld, sid 286.

Jansson, A. 1925. Die Insekten-, Myriopoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön, Örebro.

Jansson, A. 1950. Fjärde resan till Gotska Sandön. Ent. Tidskr. 71: 213.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Nacerdini  
 • Släkte
  Anogcodes  
 • Art
  Anogcodes rufiventris, (Scopoli, 1763)
  Synonymer
  Anoncodes rufiventris (Scopoli, 1763)
  strandblombagge
  Nacerda rufiventris (Scopoli, 1763)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. © ArtDatabanken, SLU 2006.