Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anthribus fasciatus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Anthribus fasciatus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–4,5 mm lång, skalbagge med bred kroppsform och kort huvud med korta antenner. Halsskölden smalnar av något framåt. Svart, täckvingarna med en teckning bestående av längsgående rödorange strimmor och lite ljusare små fläckar däremellan.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anthribus fasciatus Observationer i Sverige för Anthribus fasciatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i spridda landskap från Skåne till Västmanland. Sentida fynd finns från Skåne, Halland och Öland. Närmast i Danmark och Finland samt Estland och Lettland. Världsutbredningen omfattar Europa, Mellanöstern och nordvästra Afrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larven är ett rovdjur som lever av sköldlöss på olika lövträd och buskar, t.ex. på ek, avenbok, hagtorn, alm och lönn. I ädellövskog, trädbevuxna betesmarker och brynmiljöer. Skalbaggarna är aktiva under våren och försommaren och besöker då blommor, t.ex. av hagtorn, men kan också påträffas i augusti. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Västmanland. Sentida fynd finns från Skåne, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (60-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (240-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larven är ett rovdjur som lever av sköldlöss på olika lövträd och buskar, t.ex. på ek, avenbok, hagtorn, alm och lönn. I ädellövskog, trädbevuxna betesmarker och brynmiljöer. Skalbaggarna är aktiva under våren och försommaren och besöker då blommor, t.ex. av hagtorn, men kan också påträffas i augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hagtornar
· hagtornar
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande djur
Levande djur
· sköldlöss
· sköldlöss
Levande träd
Levande träd
· sälg
· sälg
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
· hagtornar
· hagtornar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthribidae (plattnosbaggar), Släkte Anthribus, Art Anthribus fasciatus Forster, 1770 Synonymer Brachytarsus fasciatus Forster, 1770

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larven är ett rovdjur som lever av sköldlöss på olika lövträd och buskar, t.ex. på ek, avenbok, hagtorn, alm och lönn. I ädellövskog, trädbevuxna betesmarker och brynmiljöer. Skalbaggarna är aktiva under våren och försommaren och besöker då blommor, t.ex. av hagtorn, men kan också påträffas i augusti. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Västmanland. Sentida fynd finns från Skåne, Halland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (60-240). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (240-960) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2–4,5 mm lång, skalbagge med bred kroppsform och kort huvud med korta antenner. Halsskölden smalnar av något framåt. Svart, täckvingarna med en teckning bestående av längsgående rödorange strimmor och lite ljusare små fläckar däremellan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anthribus fasciatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anthribus fasciatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i spridda landskap från Skåne till Västmanland. Sentida fynd finns från Skåne, Halland och Öland. Närmast i Danmark och Finland samt Estland och Lettland. Världsutbredningen omfattar Europa, Mellanöstern och nordvästra Afrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Anthribini  
 • Släkte
  Anthribus  
 • Art
  Anthribus fasciatusForster, 1770
  Synonymer
  Brachytarsus fasciatus Forster, 1770

Larven är ett rovdjur som lever av sköldlöss på olika lövträd och buskar, t.ex. på ek, avenbok, hagtorn, alm och lönn. I ädellövskog, trädbevuxna betesmarker och brynmiljöer. Skalbaggarna är aktiva under våren och försommaren och besöker då blommor, t.ex. av hagtorn, men kan också påträffas i augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· sköldlöss - Coccoidea (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
Artens status och hotsituation är otillräckligt utredd. Tänkbara hot är igenväxning av flerskiktade brynmiljöer i hagmarker och åkerkanter.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess status klarläggas. Brynmiljöer med en blandad förekomst av värdväxter och blommande hagtorn bör sparas och restaureras.

Gønget, H. 2003. The Nemonychidae, Anthribidae, and Attelabidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica 38.

Palm, E. 1992. Bredsnudebillernes udbredelse i Danmark og Nordeuropa (Coleoptera, Anthribidae). Entomologiske Meddelelser 60:29-50.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Anthribini  
 • Släkte
  Anthribus  
 • Art
  Anthribus fasciatus, Forster, 1770
  Synonymer
  Brachytarsus fasciatus Forster, 1770
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.