Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Holotrichapion aethiops

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Holotrichapion aethiops
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2.7 mm lång vivel med slank kroppsform. Kroppen är svart med metalliskt blå täckvingar. Arten är svårbestämd.
Utbredning
Länsvis förekomst för Holotrichapion aethiops Observationer i Sverige för Holotrichapion aethiops
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige utbredd från Skåne till Jämtland (fynd saknas från Gotland och Härjedalen). Uppges i litteraturen vara allmän, men har under efterkrigstiden minskat starkt. Sentida fynd främst i Sydsverige. Närmast i södra Norge, södra Finland och Danmark, vidare i Baltikum. Vitt utbredd i hela Palearktis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på olika arter av vicker (Vicia), i de nordiska länderna på V. cracca, V. sepium och V. sativa. I öppna miljöer som skogsbryn, buskmark, vägslänter, sanddyner, åkerkanter, gamla grustag och liknande. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av vicker (Vicia), i de nordiska länderna på V. cracca, V. sepium och V. sativa. I öppna miljöer som skogsbryn, buskmark, vägslänter, sanddyner, åkerkanter, gamla grustag och liknande. Larvutveckling och livscykel är dåligt kända. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten från våren fram till tidig höst.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vickrar
· vickrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Holotrichapion, Art Holotrichapion aethiops (Herbst, 1797) Synonymer Apion aethiops Herbst, 1797

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på olika arter av vicker (Vicia), i de nordiska länderna på V. cracca, V. sepium och V. sativa. I öppna miljöer som skogsbryn, buskmark, vägslänter, sanddyner, åkerkanter, gamla grustag och liknande. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–2.7 mm lång vivel med slank kroppsform. Kroppen är svart med metalliskt blå täckvingar. Arten är svårbestämd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Holotrichapion aethiops

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Holotrichapion aethiops

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige utbredd från Skåne till Jämtland (fynd saknas från Gotland och Härjedalen). Uppges i litteraturen vara allmän, men har under efterkrigstiden minskat starkt. Sentida fynd främst i Sydsverige. Närmast i södra Norge, södra Finland och Danmark, vidare i Baltikum. Vitt utbredd i hela Palearktis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Holotrichapion  
 • Art
  Holotrichapion aethiops(Herbst, 1797)
  Synonymer
  Apion aethiops Herbst, 1797

Lever på olika arter av vicker (Vicia), i de nordiska länderna på V. cracca, V. sepium och V. sativa. I öppna miljöer som skogsbryn, buskmark, vägslänter, sanddyner, åkerkanter, gamla grustag och liknande. Larvutveckling och livscykel är dåligt kända. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten från våren fram till tidig höst.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vickrar - Vicia (Viktig)
Anledningen till artens tillbakagång är ej känd. Igenväxning av brynmiljöer p.g.a. upphörd beteshävd är ett tänkbart hot.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 34. Brill, Leiden.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Oxystomatini  
 • Släkte
  Holotrichapion  
 • Art
  Holotrichapion aethiops, (Herbst, 1797)
  Synonymer
  Apion aethiops Herbst, 1797
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.