Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Squamapion vicinum

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Squamapion vicinum
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,8-2,2 mm lång, kullrig vivel. Kropp och benen är enfärgat svarta, översidan ger ett något gråaktigt intryck p.g.a. en gles vit behåring. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Squamapion vicinum Observationer i Sverige för Squamapion vicinum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna och Gästrikland med vissa luckor. Sentida fynd främst i Skåne, östra Småland och Öland. Arten kan dock till viss del vara förbisedd. Utbredd också i Danmark och södra Finland, i Norge endast längst i söder. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien och Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på arter av släktet Mentha, i de nordiska länderna främst på vattenmynta (M. aquatica) men sannolikt också på åkermynta (M. arvensis). I fuktiga betesmarker, kärr, vid dammar eller sjöar och längs vattendrag. Utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd främst i de sydligaste landskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på arter av släktet Mentha, i de nordiska länderna främst på vattenmynta (M. aquatica) men sannolikt också på åkermynta (M. arvensis). I fuktiga betesmarker, kärr, vid dammar eller sjöar och längs vattendrag. Larverna utvecklas i galler på stjälken. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår. Livscykeln är dock otillräckligt känd; mycket få individer påträffas under vår och försommar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· myntor
· myntor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Squamapion, Art Squamapion vicinum (Kirby, 1808) Synonymer Apion vicinum Kirby, 1808

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på arter av släktet Mentha, i de nordiska länderna främst på vattenmynta (M. aquatica) men sannolikt också på åkermynta (M. arvensis). I fuktiga betesmarker, kärr, vid dammar eller sjöar och längs vattendrag. Utbredd från Skåne till Dalarna. Sentida fynd främst i de sydligaste landskapen. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,8-2,2 mm lång, kullrig vivel. Kropp och benen är enfärgat svarta, översidan ger ett något gråaktigt intryck p.g.a. en gles vit behåring. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Squamapion vicinum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Squamapion vicinum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd från Skåne till Dalarna och Gästrikland med vissa luckor. Sentida fynd främst i Skåne, östra Småland och Öland. Arten kan dock till viss del vara förbisedd. Utbredd också i Danmark och södra Finland, i Norge endast längst i söder. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien och Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Kalcapiini  
 • Släkte
  Squamapion  
 • Art
  Squamapion vicinum(Kirby, 1808)
  Synonymer
  Apion vicinum Kirby, 1808

Lever på arter av släktet Mentha, i de nordiska länderna främst på vattenmynta (M. aquatica) men sannolikt också på åkermynta (M. arvensis). I fuktiga betesmarker, kärr, vid dammar eller sjöar och längs vattendrag. Larverna utvecklas i galler på stjälken. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår. Livscykeln är dock otillräckligt känd; mycket få individer påträffas under vår och försommar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· myntor - Mentha (Viktig)
Missgynnas av igenväxning av stränder p.g.a. t.ex. upphört strandbete.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av stränder och fuktängar.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 34. Brill, Leiden.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Kalcapiini  
 • Släkte
  Squamapion  
 • Art
  Squamapion vicinum, (Kirby, 1808)
  Synonymer
  Apion vicinum Kirby, 1808
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.