Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous lutulosus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous lutulosus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2–2,8 mm lång vivel med knubbig kroppsform. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous lutulosus Observationer i Sverige för Bagous lutulosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige noterad i de flesta landskap från Skåne till Dalarna. Endast få sentida fynd är kända, men arten är synnerligen svårfunnen och troligen till stor del förbisedd. Arten förekommer i samtliga grannländer, men är i Finland listad som försvunnen. Världsutbredningen omfattar Sydväst- och Mellaneuropa, Skandinavien och Ryssland samt delar av Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på olika arter av tåg (Juncus) på öppen mark, t.ex. fuktiga betesmarker. Utbredd från Skåne till Dalarna. Få sentida fynd, men arten är svårfunnen och kan vara starkt förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på vägtåg (Juncus bufonius) och sannolikt även andra närstående arter. Främst på öppen, fuktig mark med blottad mineraljord, i diken, sandtag, stränder, betesmarker m.m. Ofta på mark som översvämmas under vinterhalvåret men torkar upp under loppet av sommaren. De fullvuxna individerna övervintrar och kan observeras från våren och framåt, och en ny generation kläcks fram under hösten. Larverna lever vid stjälkbasen (East-Curculio Team 2011, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tåg
· tåg
· vägtåg
· vägtåg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous lutulosus (Gyllenhal, 1827) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på olika arter av tåg (Juncus) på öppen mark, t.ex. fuktiga betesmarker. Utbredd från Skåne till Dalarna. Få sentida fynd, men arten är svårfunnen och kan vara starkt förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (80-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,2–2,8 mm lång vivel med knubbig kroppsform. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt brunaktig fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous lutulosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous lutulosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige noterad i de flesta landskap från Skåne till Dalarna. Endast få sentida fynd är kända, men arten är synnerligen svårfunnen och troligen till stor del förbisedd. Arten förekommer i samtliga grannländer, men är i Finland listad som försvunnen. Världsutbredningen omfattar Sydväst- och Mellaneuropa, Skandinavien och Ryssland samt delar av Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous lutulosus(Gyllenhal, 1827)

Lever på vägtåg (Juncus bufonius) och sannolikt även andra närstående arter. Främst på öppen, fuktig mark med blottad mineraljord, i diken, sandtag, stränder, betesmarker m.m. Ofta på mark som översvämmas under vinterhalvåret men torkar upp under loppet av sommaren. De fullvuxna individerna övervintrar och kan observeras från våren och framåt, och en ny generation kläcks fram under hösten. Larverna lever vid stjälkbasen (East-Curculio Team 2011, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Myrbiotoper, Småvatten, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tåg - Juncus (Viktig)
· vägtåg - Juncus bufonius (Viktig)
Arten missgynnas av minskad areal fuktig tidigsuccessionsmark p.g.a. att störningar i form av beteshävd eller naturliga vattenståndsväxlingar upphör.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous lutulosus, (Gyllenhal, 1827)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.