Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bagous petro

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Bagous petro
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2-2,7 mm lång vivel med knubbig kroppsform. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt ljusgrå fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bagous petro Observationer i Sverige för Bagous petro
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Skåne genom östra Sverige norrut till Västmanland och Uppland. Få sentida fynd är kända, men den kan vara förbisedd p.g.a sitt svåråtkomliga levnadssätt. I våra grannländer förekommer den i Danmark samt på ett fåtal platser i Finland. Den är i övriga Europa mycket sällsynt och har en fragmenterad utbredning från Frankrike över Mellaneuropa till Ukraina (East-Curculio Team 2011).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever under vattenytan på vattenbläddra (Utricularia vulgaris) och möjligen även andra bläddror. I kärr, alvarvätar, dammar och sjöar. Känd från spridda landskap från Skåne till Västmanland. Få sentida fynd, men arten kan vara förbisedd p.g.a ett svåråtkomligt levnadssätt. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever under vattenytan på vattenbläddra (Utricularia vulgaris) och möjligen även andra bläddror. I kärr, alvarvätar, dammar och sjöar (Koch 1992). Arten övervintrar ovan strandlinjen, och främst noteras den vid sållning av strandförna under hösten (Lundberg 1969).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bläddror
· bläddror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Bagous, Art Bagous petro (Herbst, 1795) Synonymer Ephimeropus petro (Herbst, 1795)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever under vattenytan på vattenbläddra (Utricularia vulgaris) och möjligen även andra bläddror. I kärr, alvarvätar, dammar och sjöar. Känd från spridda landskap från Skåne till Västmanland. Få sentida fynd, men arten kan vara förbisedd p.g.a ett svåråtkomligt levnadssätt. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,2-2,7 mm lång vivel med knubbig kroppsform. Kroppen är svart med en tät, tilltryckt ljusgrå fjällbeklädnad, och täcks av ett vaxartat skikt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bagous petro

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bagous petro

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Skåne genom östra Sverige norrut till Västmanland och Uppland. Få sentida fynd är kända, men den kan vara förbisedd p.g.a sitt svåråtkomliga levnadssätt. I våra grannländer förekommer den i Danmark samt på ett fåtal platser i Finland. Den är i övriga Europa mycket sällsynt och har en fragmenterad utbredning från Frankrike över Mellaneuropa till Ukraina (East-Curculio Team 2011).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous petro(Herbst, 1795)
  Synonymer
  Ephimeropus petro (Herbst, 1795)

Lever under vattenytan på vattenbläddra (Utricularia vulgaris) och möjligen även andra bläddror. I kärr, alvarvätar, dammar och sjöar (Koch 1992). Arten övervintrar ovan strandlinjen, och främst noteras den vid sållning av strandförna under hösten (Lundberg 1969).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Myrbiotoper, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bläddror - Utricularia (Viktig)


Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)

East-Curculio Team (2011) Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Bagous. Snudebiller 12

Koch, K. (1992) Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld

Lundberg, S. (1969) Bidrag till kännedomen om svenska vivlar. Entomologisk Tidskrift 90 (3-4), s.225-229

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Bagoinae  
 • Tribus
  Bagoini  
 • Släkte
  Bagous  
 • Art
  Bagous petro, (Herbst, 1795)
  Synonymer
  Ephimeropus petro (Herbst, 1795)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.