Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bibloporus mayeti

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Bibloporus mayeti
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, cirka 1,3 mm, lång blankt svartbrun skalbagge. Täckvingarna är korta och täcker enbart hälften av bakkroppen. Antenner och ben är kraftigt byggade. Antennernas yttre leder är betydligt bredare än de andra lederna. På både täckvingar och halssköld finns längsfåror. På huvudet finns en tydlig bågböjd fåra. Hos hanarna är de mellersta skenbenen utvidgade.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bibloporus mayeti Observationer i Sverige för Bibloporus mayeti
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad på ett par lokaler i Blekinge samt en lokal i östra Småland. Den är ej påträffad i övriga nordiska länder. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever under barken på nyligen döda lövträd, företrädesvis ek och bok. Påträffad på ett par lokaler i Blekinge samt en lokal i östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (700-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever under bark på nyligen döda träd, ibland även i murken ved, bl.a. i hålträd. De svenska fynden är gjorda under barken på ganska nyligen döda ekar och bokar, främst på grövre grenar. Arten är i Mellaneuropa även påträffad på Salix- och Populus-arter. Påträffas främst i kambiezonen eller i innerbarken, där den lever som rovdjur på kvalster o. dyl. De fullbildade insekterna påträffas mest under hösten och fram till nästa försommar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Bibloporus, Art Bibloporus mayeti Guillebeau, 1892 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever under barken på nyligen döda lövträd, företrädesvis ek och bok. Påträffad på ett par lokaler i Blekinge samt en lokal i östra Småland. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (700-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten, cirka 1,3 mm, lång blankt svartbrun skalbagge. Täckvingarna är korta och täcker enbart hälften av bakkroppen. Antenner och ben är kraftigt byggade. Antennernas yttre leder är betydligt bredare än de andra lederna. På både täckvingar och halssköld finns längsfåror. På huvudet finns en tydlig bågböjd fåra. Hos hanarna är de mellersta skenbenen utvidgade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bibloporus mayeti

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bibloporus mayeti

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad på ett par lokaler i Blekinge samt en lokal i östra Småland. Den är ej påträffad i övriga nordiska länder. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Bibloporus  
 • Art
  Bibloporus mayetiGuillebeau, 1892

Lever under bark på nyligen döda träd, ibland även i murken ved, bl.a. i hålträd. De svenska fynden är gjorda under barken på ganska nyligen döda ekar och bokar, främst på grövre grenar. Arten är i Mellaneuropa även påträffad på Salix- och Populus-arter. Påträffas främst i kambiezonen eller i innerbarken, där den lever som rovdjur på kvalster o. dyl. De fullbildade insekterna påträffas mest under hösten och fram till nästa försommar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Bristen på nyligen döda lövträd främst ek och bok på de mycket begränsade ställen som arten är påträffad i. Insamling av djur och söndersållning av lämpliga substrat kan även innebära ett hot mor arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör se till att ej successionerna av blivande substrat ej upphör inom dessa begränsade lokaler. Man bör även inskränka tillstånden att samla in arten på de två lokaler som det rör sig om.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1974. Die Käfer Mitteleuropas Bd. 5: 312.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie, Bd. 2: 11.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Bibloporus  
 • Art
  Bibloporus mayeti, Guillebeau, 1892
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.