Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chrysolina analis

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Chrysolina analis
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5–6,5 mm lång bladbagge med en långsträckt oval, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med svagt metallskimmer, täckvingarna har en röd bård längs ytterkanten.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chrysolina analis Observationer i Sverige för Chrysolina analis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är tidigare känd från samtliga landskap upp till Medelpad (endast från Dalsland och Gästrikland saknas fynd), och därutöver är arten funnen i Jämtland, Västerbotten och Lycksele lappmark.I Götaland och Svealand förekommer den främst nära kusten, i Dalarna och Norrland även i inlandet. Den har minskat starkt under 1900-talets andra hälft och har på senare tid främst återfunnits i sydöstra Sverige. Efter 1985 finns få fynd men från större delen av artens utbredningsområde. Utbredd i alla våra grannländer. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Uralbergen och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torra, öppna marker såsom alvartorrängar eller sandmark, och är möjligen knuten till rölleka. Utbredd från Skåne till Västerbotten och Lycksele lappmark. Sentida fynd främst från sydöstra Sverige upp till Mälarområdet, men även på enstaka lokaler längre norrut. Missgynnas av igenväxning av betesmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på röllika, Achillea millefolium och andra närstående korgblommiga växter, främst på betade torrängar, sandmark eller i gamla grustäkter. Arten är nattaktiv och påträffas sällan på värdväxten, utan oftare krypande på marken eller under stenar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· korgblommiga
· korgblommiga
· malörter
· malörter
· röllika
· röllika
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Chrysolina, Art Chrysolina analis (Linnaeus, 1767) Synonymer Chrysomela analis (Linnaeus, 1767)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torra, öppna marker såsom alvartorrängar eller sandmark, och är möjligen knuten till rölleka. Utbredd från Skåne till Västerbotten och Lycksele lappmark. Sentida fynd främst från sydöstra Sverige upp till Mälarområdet, men även på enstaka lokaler längre norrut. Missgynnas av igenväxning av betesmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (100-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (400-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3,5–6,5 mm lång bladbagge med en långsträckt oval, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart med svagt metallskimmer, täckvingarna har en röd bård längs ytterkanten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chrysolina analis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chrysolina analis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är tidigare känd från samtliga landskap upp till Medelpad (endast från Dalsland och Gästrikland saknas fynd), och därutöver är arten funnen i Jämtland, Västerbotten och Lycksele lappmark.I Götaland och Svealand förekommer den främst nära kusten, i Dalarna och Norrland även i inlandet. Den har minskat starkt under 1900-talets andra hälft och har på senare tid främst återfunnits i sydöstra Sverige. Efter 1985 finns få fynd men från större delen av artens utbredningsområde. Utbredd i alla våra grannländer. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Uralbergen och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Chrysomelinae  
 • Tribus
  Chrysomelini  
 • Släkte
  Chrysolina  
 • Art
  Chrysolina analis(Linnaeus, 1767)
  Synonymer
  Chrysomela analis (Linnaeus, 1767)

Lever på röllika, Achillea millefolium och andra närstående korgblommiga växter, främst på betade torrängar, sandmark eller i gamla grustäkter. Arten är nattaktiv och påträffas sällan på värdväxten, utan oftare krypande på marken eller under stenar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· korgblommiga - Asteraceae (Viktig)
· malörter - Artemisia (Har betydelse)
· röllika - Achillea millefolium (Viktig)
Arten har förmodligen missgynnats av en tilltagande igenväxning förorsakad av ett upphörande bete på torra, magra marker.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av torrmarker. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sandtäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Chrysomelinae  
 • Tribus
  Chrysomelini  
 • Släkte
  Chrysolina  
 • Art
  Chrysolina analis, (Linnaeus, 1767)
  Synonymer
  Chrysomela analis (Linnaeus, 1767)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.